dnes je 16.4.2024

Input:

73/1953 Sb., Vládní nařízení o vyznamenáních a čestných uznáních pro učitele a jiné školské pracovníky, platné do 14.10.1990

č. 73/1953 Zb.
[zrušené č. 404/1990 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. července 1953
o vyznamenáních a čestných uznáních pro učitele a jiné školské pracovníky.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle §§ 1 a 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§ 1.
Pro ocenění učitelů a jiných školských pracovníků, kteří svým pracovním nadšením a mimořádnými výsledky své práce při budování socialistické školy podněcují iniciativu ostatních a jsou jim příkladem k následování,
1. zakládá se vyznamenání „Medaile Jana Amose Komenského“,
2. zavádí se veřejné uznání,
3. zavádějí se čestné tituly
a) „Zasloužilý učitel“,
b) „Zasloužilý školský pracovník“,
c) „Vzorný učitel“.
Vyznamenání.
§ 2.
Vyznamenání “Medaile Jana Amose Komenského“ se uděluje učitelům a jiným školským pracovníkům zvláště vynikajícím v oboru pedagogiky za úspěšné řešení otázek theorie a dějin pedagogiky, psychologie, defektologie, školní hygieny, za zdokonalení vyučovacích metod, za vytvoření vzorných učebnic, příruček pro učitele a učebních pomůcek a pod.
§ 3.
(1) Vyznamenání „Medaile Jana Amose Komenského“ propůjčuje president republiky na návrh vlády.
(2) Podrobnosti o podmínkách udělení vyznamenání, popis vyznamenání, jakož i podrobnosti o jeho nošení jsou obsaženy v připojených stanovách, které jsou součástí tohoto nařízení.
§ 4.
Veřejné uznání.
(1) Učitelům a jiným školským pracovníkům se uděluje za vynikající práce v oboru pedagogických věd veřejné uznání.
(2) Veřejné uznání uděluje vláda.
(3) Vyznamenaní dostanou listinu o tom, že jim bylo projeveno veřejné uznání (diplom).
Čestné tituly.
§ 5.
Čestný titul „Zasloužilý učitel“ se uděluje zvláště zasloužilým a vynikajícím učitelům, kteří pracovali ve škole nejméně 10 let, zvláště vynikli výchovně pedagogickou činností, jež se projevila vynikajícími úspěchy v socialistické výchově a vyučování mládeže, a kteří se činně účastnili veřejného života.
§ 6.
Jiným zvláště zasloužilým a vynikajícím školským pracovníkům, kteří pracovali ve školském oboru nejméně 10 let a zvlášť vynikli touto svou činností, jež se projevila vynikajícími úspěchy v socialistické výchově a vyučování mládeže, a kteří se činně účastnili veřejného života, uděluje se čestný titul „Zasloužilý školský pracovník“.
§ 7.
Čestné tituly „Zasloužilý učitel“ a „Zasloužilý školský pracovník“ uděluje vláda na návrh ministra školství a osvěty. Učitelům a školským pracovníkům v oboru působnosti jiného ústředního úřadu navrhuje udělení těchto čestných titulů vedoucí příslušného ústředního úřadu v dohodě s ministrem školství a osvěty.
§ 8.
Čestný titul „Vzorný učitel“ se uděluje učitelům a jiným školským pracovníkům, jejichž mimořádné výkony a úspěchy ve výchovně vzdělávací práci nebo při jejím vedení a organisaci výrazně převyšují výkony a výsledky práce jiných učitelů a školských pracovníků, a kteří příkladným plněním všech svých povinností se stali vzorem strhujícím k následování.
§ 9.
Čestný titul „Vzorný učitel“ uděluje pracovníkům v oboru působnosti ministerstva školství a osvěty ministr školství a osvěty.