dnes je 16.4.2024

Input:

73/1959 Sb., Zákon o místním hospodářství, platné do 30.6.1964

č. 73/1959 Zb.
[zrušené č. 109/1964 Zb.]
ZÁKON
ze dne 19. listopadu 1959
o místním hospodářství
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení
§ 1
Trvalý růst životní úrovně pracujících vyžaduje, aby se dále zlepšovaly a rozšiřovaly služby, oprava, údržba a výroba místního významu. Tyto úkoly zajišťují především národní výbory organizacemi místního hospodářství, které samy zřizují a řídí. Úspěšné plnění těchto úkolů vyžaduje vytvořit takovou organizaci místního hospodářství, která umožní co nejúčinnější řízení místního hospodářství národními výbory a zároveň zabezpečí co nejširší uplatnění iniciativy pracujících.
ČÁST I
Úkoly místního hospodářství
§ 2
(1) Služby, opravy, údržbu a výrobu místního významu zajišťují národní výbory a jejich výkonné orgány v odvětví komunálních služeb, místního stavebnictví, místního průmyslu a bytového hospodářství. V těchto odvětvích jsou vykonávány zejména tyto činnosti:
a) v odvětví komunálních služeb jsou poskytovány služby, drobné opravy, údržba, a to především obyvatelstvu, a v odůvodněných případech je prováděna i drobná doplňková výroba. Tato činnost se provádí zejména v těchto skupinách oborů: městská doprava, vnější úprava obcí, zdravotně technické a jiné služby, údržba a opravy řemeslného rázu;
b) v odvětví místního stavebnictví se provádí zemědělská výstavba, zajišťuje, organizuje a odborně řídí provádění stavebních prací svépomocí jednotných zemědělských družstev, provádějí se stavební a řemeslné opravy bytového majetku, drobné investiční stavby, generální opravy a údržba ostatních staveb místního významu a výroba stavebních hmot pro místní potřebu;
c) v odvětví místního průmyslu se provádí opravárenská činnost, vyrábí se podle individuálních zakázek spotřební zboží, jednodušší stroje a nářadí a v menších sériích výrobky sloužící k doplnění výroby jiných odvětví;
d) v odvětví bytového hospodářství je zajišťováno řádné hospodaření s bytovým majetkem, jeho údržba a správa.
(2) Při plnění těchto úkolů opírají se národní výbory o tvůrčí iniciativu pracujících a využívají v nejširší míře místních surovinových zdrojů a místních pracovních sil; přitom se soustřeďují zejména na všestranné zlepšení a rozšíření služeb placených obyvatelstvem.
ČÁST II
Organizační formy místního hospodářství a jeho řízení
§ 3
Zajišťování a poskytování služeb, oprav, údržby a výroby místního významu a činností s tím souvisících organizují národní výbory v podnicích místního hospodářství, v rozpočtových organizacích místního hospodářství, v zařízeních národních výborů a v drobných provozovnách národních výborů (dále jen „organizace místního hospodářství“). Organizaci bytového hospodářství upravují zvláštní předpisy.
§ 4
(1) Organizace místního hospodářství jsou v zásadních a významných otázkách řízeny radou národního výboru, který je zřídil.
(2) Rada národního výboru, který organizace zřídil, řídí tyto organizace za nejširší účasti pracujících, podněcuje a usměrňuje aktivitu pracujících k neustálému zlepšování a rozšiřování služeb obyvatelstvu, řeší všechny důležité otázky místního hospodářství ve spolupráci se stálými komisemi. Rada