dnes je 2.12.2023

Input:

73/1960 Sb., Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství o náhradách za odběr povrchové vody, platné do 31.12.1979

č. 73/1960 Zb.
[zrušené č. 35/1979 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva energetiky a vodního hospodářství
ze dne 30. května 1960
o náhradách za odběr povrchové vody
Ministr energetiky a vodního hospodářství stanoví podle § 38 odst. 2 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb. a na podkladě usnesení, které učinila vláda podle § 27 odst. 1 tohoto zákona:
§ 1
Za odběr povrchové vody, který je umožněn nebo zlepšen vodohospodářskými díly nebo zařízeními, jsou odběratelé, jejichž roční odběr převyšuje 15 000 m3 nebo jejichž měsíční odběr převyšuje 1250 m3, povinni platit vodohospodářským organizacím, majícím tato vodohospodářská díla nebo zařízení ve své správě, náhrady podle této vyhlášky.
§ 2
(1) Náhrada činí:
a) Při odběru umožněném nebo zlepšeném vodohospodářskými díly nebo zařízeními, která neslouží převážně k tomuto odběru, Kčs 0,18 za 1 m3 odebrané vody.
Tato náhrada bude fakturována,vybírána a vymáhána za celkové množství vody, které bylo odběrateli stanoveno rozhodnutím vodohospodářského orgánu (normalizovaný odběr). Při odběru menšího množství vody sníží se odběrateli jednak výše náhrad podle množství odebrané vody, jednak i sazba náhrad za 1 m3, a to:
 
sníží-li odběratel odběr vody při stejném objemu výroby
sníží se sazba náhrady za 1 m3 vody
o 10 %
o 5 %
do 20 %
10 %
do 30 %
20 %
do 40 %
30 %
do 50 %
a výše 50 %.

Odběratel je povinen prokázat vodohospodářské organizaci snížení odběru a zároveň uvést, jakými opatřeními snížení odběru dosáhl.
b) Při odběru umožněném nebo zlepšeném účelovým zařízením, které je ve správě vodohospodářských organizací a které slouží převážně k umožnění nebo zlepšení odběru vody pro určité odběratele, odpovídá náhrada podílu, který připadá z ročních nákladů na správu, provoz a údržbu a odpisy vodohospodářského díla nebo zařízení, na zajištění 1 m3 povoleného (normalizovaného) odběru vody, nejméně však činí Kčs 0,18 za 1 m3 odebrané vody.
(2) Bližší podmínky odběru vody a výši náhrady dohodne vodohospodářská organizace s odběratelem zpravidla na dobu pěti let. Vznikne-li pochybnost, zda náhrada má být stanovena podle odstavce 1 písm. a) nebo b), rozhodne vodohospodářský orgán.
§ 3
Vodohospodářské orgány a organizace jsou oprávněny kdykoliv se přesvědčit, zda skutečný odběr vody odpovídá normalizovanému odběru a sjednaným podmínkám. Zejména mohou nahlížet do výkazů o odběru vody, vedených podle zvláštních předpisů1) a zjišťovat stav měřicích zařízení. Pokud u odběratele nejsou měřicí zařízení instalována, zjišťuje se odběr vody odvozeně podle spotřeby energie k pohonu odběrných čerpadel. Odebírá-li odběratel vodu z vodního zdroje otevřeným náhonem nebo podzemním kanálem o volné hladině, zjišťuje se odebrané množství vody podle průtočné kapacity tohoto zařízení a podle vodních stavů zaznamenávaných na vodočtech.
§ 4
(1) Náhrady za odběr vody fakturují vodohospodářské organizace čtvrtletně pozadu. Pro fakturování a placení náhrad platí ustanovení o fakturování a placení za zboží a práce.2)
(2) Náhrady zaplacené podle této vyhlášky tvoří součást vlastních nákladů odběratele.