dnes je 16.4.2024

Input:

73/1961 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o učebních oborech, platné do 31.8.1965

č. 73/1961 Zb.
[zrušené č. 84/1965 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 30. června 1961
o učebních oborech
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány a s Ústřední radou odborů podle § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovského zákona):
§ 1
(1) Počínajíc učebním rokem 1962/63 se budou učni vychovávat v učebních oborech a za podmínek uvedených v příloze této vyhlášky.
(2) Výchova učňů, kteří v učebním roce 1962/63 budou ve druhém nebo třetím roce učebního poměru, bude dokončena v učebních oborech a za podmínek stanovených dosavadními předpisy, pokud již nebyla učiněna opatření ve shodě s touto vyhláškou.
§ 2
Dorost musí být způsobilý pro zvolené povolání a při vzniku učebního poměru splňovat podmínky týkající se předchozího vzdělání.
§ 3
Ministerstvo školství a kultury v dohodě se Státním úřadem sociálního zabezpečení a Ústřední radou odborů může upravit odchylně pro dorost se změněnou pracovní schopností dobu učebního poměru.
§ 4
Zrušuje se vyhláška č. 67/1959 Ú. l., o učebních oborech, ve znění vyhlášky č. 160/1959 Ú. l., a vyhlášky č. 131/1960 Sb.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
První náměstek ministra:
Křístek v. r.