dnes je 16.4.2024

Input:

73/1962 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o inserci v tisku, platné do 14.4.1992

č. 73/1962 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 12. července 1962
o inzerci v tisku
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě s ministerstvem financí, Ústředním úřadem státní kontroly a statistiky a s ostatními zúčastněnými ústředními úřady a orgány a po projednání se Státní plánovací komisí podle 1 zákona č. 272/1949 Sb., o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty, a podle § 5 zákona č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:
§ 1
Pojem inzerce v tisku
Inzercí v tisku je každé placené oznámení v jakékoli textové nebo grafické úpravě uveřejněné v časopisech, v neperiodických publikacích a ostatních tiskovinách (dále jen „inzerce“).
§ 2
Obsah inzerce
(1) Vydavatelství, nakladatelství nebo institucí oprávněné k vydání tiskoviny (dále jen „vydavatel“) přísluší redakční dohled na obsah a úpravu inzerátu. Vydavatel není oprávněn inzerát opravovat nebo měnit bez vědomí inzerenta. Za úpravu nebo změnu inzerátu se nepokládají drobné jazykové úpravy textu.
(2) Šéfredaktor, vedoucí redaktor nebo jeho zástupce odpovídají za inzerci po stránce ideové; jsou oprávněni odmítnout uveřejnění inzerátu.
(3) Za věcnou správnost údajů uváděných v inzerátu odpovídá inzerent.
Rozsah inzerce
§ 3
(1) V denním, krajském a okresním tisku může inzerce dosahovat 1/6 celkového týdenního rozsahu časopisu (rozsahu časopisu od pondělního do nedělního vydání); v jednotlivém čísle nesmí přesahovat 1/4 rozsahu čísla.
(2) V ostatních časopisech může inzerce dosahovat až 1/5 celkového rozsahu jednotlivého čísla, nejvýše však 10 stran u časopisů formátu A4 nebo většího, 20 stran u časopisů formátu menšího.
(3) V neperiodických publikacích může inzerce dosahovat až 1/6 celkového rozsahu publikace, nejvýše však 8 stran u publikací formátu A4 nebo většího, 16 stran u publikací formátu menšího. Inzerce musí být v souladu s obsahem publikace.
(4) V ostatních tiskovinách může inzerce dosahovat
a) u tiskovin v sešitové nebo knižní úpravě a rozsahu nad 8 stran až 1/5 rozsahu tiskoviny, nejvýše však 20 stran,
b) u tiskovin do rozsahu 8 stran až 1/2 rozsahu tiskoviny, nejvýše však 2 strany.
§ 4
(1) Vkládané informační nebo propagační přílohy, které nejsou součástí časopisu nebo publikace, a vlastní oznámení vydavatele se do rozsahu inzerce nezapočítávají.
(2) Omezení rozsahu inzerce stanovené v § 3 se nevztahuje na tiskoviny vydávané k akcím mezinárodního významu (mezinárodní veletrhy, výstavy, festivaly apod.) a na tisk určený pro zahraničí.
(3) Celkovým rozsahem tiskoviny se rozumí její textová část, vlastní přílohy, obálka a přebal, tvořící s tiskovinou jednotný organický celek.
§ 5
Rozměry a úprava inzerátů
(1) Určení velikosti inzerátu se má řídit zásadou hospodárného využití tiskové plochy. Rozměr inzerátu nemá přesahovat plochu potřebnou pro sazbu textu při volbě vhodné velikosti písma a obrazu s přihlédnutím k výtvarné stránce návrhu.
(2) Oznámení o soutěžích, konkursech apod. smějí být uveřejňována jen v souvislé zhuštěné sazbě.
§ 6
Zařazování a umísťování inzerátů
(1) Inzeráty mají být zařazovány do inzertní části,