dnes je 9.12.2023

Input:

73/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou

č. 73/1963 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 17. září 1963
o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou
Dne 4. června 1961 byla v Praze podepsána Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou.
Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 23. srpna 1961. President Somálské republiky ratifikoval Dohodu dne 9. února 1963 a předseda vlády Československé socialistické republiky potvrdil schválení Dohody listinou ze dne 24. dubna 1963. Výměna listin o schválení Dohody byla provedena dne 4. července 1963 v Mogadišu.
Podle ustanovení článku 9, odstavce 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem 4. července 1963.
Český překlad se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.
 
DOHODA
o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Somálské republiky,
přejíce si dále posíliti přátelské vztahy a podporovat hospodářské styky mezi oběma zeměmi a usilujíce rozvíjet za tím účelem vzájemnou vědeckou a technickou spolupráci,
dohodly se takto:
Článek 1
Smluvní strany budou spolupracovat v otázkách vědy a techniky ke svému vzájemnému prospěchu a s ohledem na nejúčinnější využití nejnovějších poznatků vědy a techniky pro hospodářský rozvoj obou zemí.
Článek 2
Spolupráce prováděná podle článku 1 této Dohody spočívá ve vědecké a technické pomoci, kterou si smluvní strany budou vzájemně poskytovat, zejména:
a) vzájemným vysíláním expertů a poradců v oblasti vědy a techniky a
b) umožňováním teoretického a praktického výcviku.
Článek 3
Rozsah a podmínky vědecké a technické spolupráce budou mezi oběma smluvními stranami dohodnuty vždy na určité časové období a budou stanoveny v protokolu.
Článek 4
Rozsah práce expertů a poradců, jejich odměňování a jiné podmínky jejich činnosti budou v každém jednotlivém případě dohodnuty mezi příslušnými organizacemi smluvních stran.
Článek 5
Všechny osoby plnící své povinnosti na území druhé smluvní strany na základě této Dohody budou se ve své činnosti řídit podmínkami stanovenými pro splnění jejich úkolů a zdrží se jakéhokoliv vměšování do jiných záležitostí.
Článek 6
Každá smluvní strana poskytne na svém území příslušníkům druhé smluvní strany veškerou možnou podporu nutnou k úspěšnému splnění úkolů, jež mají být prováděny na základě této Dohody.
Článek 7
Každá smluvní strana se zavazuje, že zvláštní poznatky získané v souvislosti s plněním této Dohody nebudou prozrazeny třetí straně bez souhlasu druhé smluvní strany.
Článek 8
Tato Dohoda se nevztahuje na odborníky, techniky, pracovníky a jiný personál, kteří vyvíjejí činnost na území druhé smluvní strany v rámci jednotlivých kontraktů na dodávku zboží uzavřených mezi zástupci příslušných právnických a fyzických osob obou zemí.
Článek 9
1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót o jejím schválení smluvními stranami, a její platnost skončí šest