dnes je 21.4.2024

Input:

73/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí, platné do 31.5.1969

č. 73/1964 Zb.
[zrušené č. 47/1969 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 1. dubna 1964
o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí
Ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 4 vládního nařízení č. 52/1960 Sb., o zrušení Státního výboru pro výstavbu, a podle § 31 odst. 2 písm. b) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Touto vyhláškou se stanoví:
a) ceny staveb nabývaných od občanů z jejich osobního vlastnictví z jakéhokoliv právního důvodu socialistickými organizacemi nebo soukromými právnickými osobami a jinými občany [§ 2 až 10],
b) ceny práva osobního užívání pozemků [§ 11],
c) výše a způsob náhrady za stavby v osobním vlastnictví a za nemovitosti a stavby v soukromém vlastnictví při vyvlastnění [§ 12 až § 23].
(2) Dále se touto vyhláškou upravuje postup při poskytování náhrad při vyvlastnění a postup při smluvním nabývání uvedených věcí socialistickými organizace za úplatu [§ 24].
ČÁST PRVNÍ
CENOVÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ
Ceny staveb v osobním vlastnictví
§ 2
Rodinné domky a obytné části zemědělských usedlostí
(1) Cena rodinného domku a obytné části zemědělské usedlosti1) se zjistí takto:
 
Kvalita stavby
Za 1 m2 obytné plochy
třída I
Kčs 1930, -
třída II
Kčs 1400, -
třída III
Kčs 1040, -
třída IV
Kčs 840, -
Zásady pro zařazení rodinných domků a obytných částí zemědělských usedlostí do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 1.
(2) Obytnou plochou pro výpočet ceny se rozumí podlahová plocha obytných místností podle předpisů o hospodaření s byty.
(3) Cena rodinného domku se přiměřeně sníží o jeho opotřebení; toto snížení činí zpravidla při běžné údržbě 1 % za každý rok stáří stavby. U rodinného domku, na němž byla provedena modernizace nebo generální oprava, je snížení přiměřeně nižší a u rodinného domku, u něhož údržba nebo opravy byly zanedbány, nebo jde-li o rodinný domek poškozený, přiměřeně vyšší.
(4) Pro posuzování stáří rodinného domku je v pochybnostech rozhodné datum uvedení stavby do užívání.
§ 3
Rekreační chaty
(1) Cena rekreační chaty se zjistí takto:
 
Kvalita stavby
Za 1 m2 zastavěné plochy
třída I
Kčs 585, -
třída II
Kčs 425, -
třída III
Kčs 320, -
Zásady pro zařízení rekreačních chat do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 2.
(2) Cena podle odstavce 1 se zvyšuje o 20 %, má-li rekreační chata podkroví, a o 60 %, má-li rekreační chata souvislé patro.
(3) Zastavěnou plochou pro výpočet ceny rekreační chaty se rozumí celková zastavěná plocha budovy včetně verandy, avšak bez příslušenství, pokud je mimo budovu, a bez vedlejších staveb (dřevník, kolna na nářadí apod.).
(4) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří rekreační chaty činí zpravidla u kvality stavby I. třídy 1, 25 %, u II. třídy 1, 75 % a u III. třídy 3, 3 %.
§ 4
Garáže
(1) Cena samostatné garáže se zjistí takto:
 
Kvalita stavby
Za 1 m2 zastavěné plochy
třída I
Kčs 425, -
třída II
Kčs 320, -
třída III
Kčs 215, -
Zásady pro zařazení garáží do jednotlivých tříd jsou stanoveny v