dnes je 25.2.2024

Input:

73/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě

č. 73/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 5. května 1968
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě
Dne 6. prosince 1967 byla v Bukurešti podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě.
Podle svého článku 24, odstavce 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem 9. dubna 1968.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Dr. Hájek v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Rumunské socialistické republiky,
vedeny přáním upravit přepravu osob a nákladů dopravními prostředky silniční dopravy mezi oběma státy, jakož i tranzitem jejich územím,
se dohodly takto:
I. Přeprava cestujících autobusy
Článek 1
Přepravy cestujících autobusy mezi oběma státy, jakož i tranzitem jejich územím, podléhají povolovacímu řízení, s výjimkou přeprav uvedených v článku 4.
Článek 2
1. Pravidelné autobusové tratě mezi oběma státy, jakož i pravidelné tranzitní tratě jejich územím, povolují na základě vzájemnosti a po vzájemné dohodě příslušné orgány obou smluvních stran.
2. Příslušné orgány obou smluvních stran vydávají povolení pro tu část tratě, která prochází jejich územím.
3. Příslušné orgány obou smluvních stran společně stanoví podmínky pro vydávání povolení.
Článek 3
Příslušný orgán jedné smluvní strany předá příslušnému orgánu druhé smluvní strany žádosti na zřízení pravidelných tratí, které zamýšlí provozovat, spolu se všemi potřebnými doklady.
Článek 4
1. Od povolení jsou osvobozeny příležitostné, jakož i turistické přepravy cestujících, jestliže:
a) jedna skupina turistů se přepravuje v jednom směru nebo tam i zpět po stejné trase nebo při okružní jízdě mezi oběma státy anebo tranzitem přes území druhé smluvní strany;
b) skupiny turistů se přepravují autobusem v opakovaných, po sobě jdoucích přepravách do míst a z míst, kde strávily určitý čas; autobus přepravující skupinu turistů ve směru tam se použije ke zpáteční přepravě jiné skupiny turistů dříve přepravené.
Turistické přepravy se mohou provádět během celého roku po příležitostných nebo opakovaných trasách s cestujícími, kteří jsou občany jednoho z obou států nebo státu třetího a kteří se přechodně zdržují na území smluvní strany, kde je autobus evidován.
2. Osvobození od povolení se vztahuje jak na autobus, který nahrazuje poškozený autobus, jenž prováděl přepravu, tak i na příslušný tažný dopravní prostředek.
Článek 5
Každý dopravce používá dopravního dokladu zavedeného u jeho vlastního podniku a vyplňuje jej v jazyku své země.
II. Přeprava nákladů
Článek 6
1. Přepravy nákladů mezi oběma státy nebo tranzitem jejich územím podléhají povolení, s výjimkou přeprav uvedených v článku 7.
2. Příslušné orgány smluvních stran si vzájemně předají každoročně do 15. prosince počet povolení, a to v mezích