dnes je 25.2.2024

Input:

73/1969 Sb., Vládní nařízení Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, platné do 28.2.1971

č. 73/1969 Zb.
[zrušené č. 2/1971 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
Československé socialistické republiky
ze dne 28. května 1969
o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 58 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, a podle § 46, 49 a 96 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákona č. 116/1967 Sb.:
Nároky na starobní důchod při zaměstnání
§ 1
(1) Pracovníku, který je zaměstnán1) po vzniku nároku na starobní důchod z důchodového zabezpečení pracovníků nebo družstevních rolníků anebo z důchodového pojištění osob samostatně hospodařících, se poskytuje starobní důchod až do výše 1000,- Kčs měsíčně
a) po dosažení věku 65 let,
b) po dosažení věku 60 let, jde-li o starobní důchod ze zaměstnání I. kategorie nebo o starobní důchod ženy anebo o starobní důchod účastníka odboje, u něhož je pro nárok na starobní důchod hranice věku snížena.2)
(2) I když nejsou splněny podmínky pro poskytování starobního důchodu podle předchozího odstavce, poskytuje se starobní důchod,
a) jestliže tento důchod nepřevyšuje částku 800,- Kčs měsíčně a hrubý výdělek pracovníka nečiní více než 1200,- Kčs měsíčně, nebo
b) jestliže tento důchod převyšuje částku 800,- Kčs měsíčně, avšak hrubý výdělek pracovníka nečiní více než 600,- Kčs měsíčně.
§ 2
(1) Pracovníku, který je zaměstnán po vzniku nároku na starobní důchod z důchodového zabezpečení pracovníků nebo družstevních rolníků anebo z důchodového pojištění osob samostatně hospodařících, se poskytuje starobní důchod až do výše 1000,- Kčs měsíčně, je-li zaměstnán
a) na státním nebo školím statku, v jednotném zemědělském družstvu nebo v jiné organizaci se zemědělskou výrobou, pracuje-li výhradně v této zemědělské výrobě, anebo v lesním závodě,
b) při provádění služeb včetně oprav, údržby a jiných obdobných prací směřujících k uspokojování potřeb obyvatelstva
- v organizacích místního průmyslu, komunálních služeb, v rozpočtových organizacích a zařízeních národních výborů pro komunální služby, v drobných provozovnách národních výborů, ve výrobních družstvech a v bytovém hospodářství národních výborů a družstev,
- v obchodě,
- ve veřejném, závodním a školním stravování a v ubytovacích zařízeních,
- ve zdravotnictví a v zařízeních sociálního zabezpečení včetně pečovatelské služby,
- ve veřejné dopravě včetně místní dopravy a v provozu pošt a telekomunikací,
- při provozu vodáren a úpraven pitné vody včetně čerpacích stanic,
- při sběru surovin,
c) v potravinářském průmyslu a při výkupu zemědělských výrobků a výrobě krmiv, v hornických a polygrafických provozech,
d) ve stavební výrobě včetně údržby a obnovy, ve výrobě stavebních hmot a při výstavbě, obnově a údržbě inženýrských sítí a komunikací.
(2) Ustanovení odstavce 1 písm. b) až d) se nevztahují na pracovníky konající administrativní práce.
§ 3
(1) Pracovníku, který je zaměstnán po vzniku nároku na starobní důchod z důchodového zabezpečení pracovníků, se poskytuje tento důchod ve výši jedné poloviny3) , pokud není pro něj