dnes je 3.12.2023

Input:

73/1970 Sb., Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě délky základní služby absolventů některých vojenských škol a kursů, platné do 28.1.1990

č. 73/1970 Zb.
[zrušené č. 17/1990 Zb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Československé socialistické republiky
ze dne 23. června 1970
o úpravě délky základní služby absolventů některých vojenských škol a kursů
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 27 odst. 3 branného zákona č. 92/1949 Sb. ve znění zákona č. 19/1958 Sb.:
§ 1
Doba trvání základní služby absolventů ročních důstojnických škol, odborných vojenských škol a kursů organizovaných pro vojáky s úplným středním vzděláním, škol důstojníků v záloze a absolventů poddůstojnických škol, kteří závěrečnými zkouškami řádně ukončí studium v uvedených vojenských školách nebo kursech a převezmou závazek k další službě na dobu stanovenou předpisem ministerstva národní obrany nebo vnitra, se stanoví na 12 měsíců.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Štrougal v. r.