dnes je 2.10.2023

Input:

74/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o reaktivaci a opětném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě

č. 74/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 10. září 1945
o reaktivaci a o opětném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
(1) Tento dekret se vztahuje na ženy české, slovenské neb jiné slovanské národnosti, které jako provdané (družky, rozvedené) nebo v důsledku provdání opustily činnou státní neb jinou veřejnou službu podle ustanovení části první, oddílu III vládního nařízení ze dne 21. prosince 1938, č. 379 Sb., o úpravě některých personálních poměrů ve veřejné správě tím, že
a) se dobrovolně vzdaly služby (§ 6),
b) vstoupily do trvalé výslužby (§§ 7 a 14 a § 15, odst. 2),
c) jejich služební poměr byl rozvázán výpovědí (§ 8),
d) jejich služební poměr byl rozvázán v důsledku sňatku uzavřeného za účinnosti uvedeného nařízení (§ 15).
(2) Státní neb jinou veřejnou službou podle odstavce 1 se rozumí služba
a) u státu,
b) u svazků územní samosprávy, jakož i jiných korporací veřejného práva a nadací,
c) u ústavů, podniků, fondů a zařízení náležejících subjektům uvedeným pod písm. a) a b) nebo jimi spravovaných,
d) učitelská podle zákona ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb. (učitelského zákona).
§ 2.
(1) Vyžaduje-li toho zájem služby, možno v případě podle § 1, odst. 1, písm. b) zaměstnankyně, které
a) nepřekročily dosud 60. rok věku,
b) jsou duševně i tělesně schopny dalšího výkonu činné služby a
c) jsou v ohledu státní a národní spolehlivosti bezúhonné

znovu povolati (reaktivovati) na služební místa odpovídající jejich poslednímu služebnímu a platovému zařazení před přeložením do výslužby.
(2) V naléhavých služebním zájmem zvláště odůvodněných případech mohou býti za splnění předpokladů uvedených v odstavci 1, písm. b) a c) zcela výjimečně reaktivovány i zaměstnankyně starší 60 let.
(3) Reaktivaci lze provésti jen na žádost zaměstnankyně, již nutno podati nejpozději do šesti měsíců po vyhlášení dekretu u příslušného osobního úřadu. Vyhoví-li se žádosti, je zaměstnankyně povinna nastoupiti službu do jednoho měsíce ode dne doručení dekretu (§ 4, odst. 1).
§ 3.
(1) Reaktivaci (§ 2) jest provésti ke dni, v němž zaměstnankyně nastoupila (nastoupí) činnou službu.
(2) Reaktivací zaniká nárok na dosavadní odpočivný plat. Zaměstnankyni přísluší služební plat odpovídající jejímu poslednímu platovému zařazení v činné službě. O počátku výplaty služebního platu platí ustanovení § 139 platového zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. (obdobných předpisů).
§ 4.
(1) Reaktivace se provede dekretem o opětném povolání do činné služby, jejž přísluší vydati osobnímu úřadu. Není-li osobní úřad zároveň úřadem ústředním, je oprávněn reaktivovati pouze takové zaměstnankyně, které může sám přeložiti do výslužby.
(2) K reaktivaci podle § 2, odst. 2 je zapotřebí souhlasu příslušného ústředního úřadu, u zaměstnanců svazků územní samosprávy, jakož i jiných korporací veřejného práva a nadací souhlasu příslušného státního dohlédacího úřadu.
§ 5.
(1) Ženy, jichž služební poměr byl rozvázán způsobem uvedeným v § 1, písm. a), c) a d), lze opětně ustanoviti v činné službě. Při tomto opětném ustanovení