dnes je 25.7.2024

Input:

74/1948 Sb., Ústavní zákon, jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného Národního shromáždění, platné do 8.6.1948

č. 74/1948 Zb.
[zrušené č. 150/1948 Zb.]
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 16. dubna 1948,
jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného Národního shromáždění.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:
Čl. 1.
(1) Po skončení činnosti Ústavodárného Národního shromáždění, zvoleného podle ústavního zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 65 Sb., o ústavodárném Národním shromáždění, bude moc zákonodárnou vykonávat, a to buď podle ustanovené nové ústavy, anebo pokud nová ústava nenabude účinnosti, podle ustanovení tohoto zákona, Národní shromáždění zvolené podle tohoto zákona.
(2) Národní shromáždění tvoří jediná sněmovna o 300 členech (poslancích).
(3) Jeho volební období trvá 6 let.
Čl. 2.
(1) Volební právo do Národního shromáždění je obecné, rovné, přímé a tajné. Volby se provádějí podle zásady poměrného zastoupení.
(2) Volební právo má každý občan Československé republiky, jakmile dosáhl 18. roku, vyhovuje-li ostatním zákonným podmínkám.
(3) Poslancem může být zvolen každý občan Československé republiky, jakmile dosáhl 21. roku, vyhovuje-li ostatním zákonným podmínkám.
Čl. 3.
Ustanovení o dalších podmínkách a o výkonu volebního práva, jakož i o provádění voleb do Národního shromáždění uvedeného v čl. 1 obsahuje zákon ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských, a zákon o volbách do Národního shromáždění.
Čl. 4.
Pokud nová ústava nenabude účinnosti, platí o Národním shromáždění uvedeném v čl. 1, nestanoví-li tento ústavní zákon jinak, obdobně ustanovení čl. 1, odst. 2, 3 a 4, jakož i čl. 2, 7, 8 a 10 až 13 ústavního zákona č. 65/1946 Sb., rovněž ustanovení § 48 ústavní listiny z roku 1920.
Čl. 5.
(1) Ústavodárné Národní shromáždění, zvolené podle ústavního zákona č. 65/1946 Sb., zůstává v činnosti až do té doby, dokud nebude zvolené nové Národní shromáždění, nejdéle však do 17. června 1948.
(2) Tím nejsou dotčena ustanovení čl. 7, odst. 1, věty prvé a odst. 2 ústavního zákona č. 65/1946 Sb.
(3) Čl. 9 ústavního zákona č. 65/1946 Sb. pozbývá pro zbytek funkčního období Ústavodárného Národního shromáždění platnosti.
Čl. 6.
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Široký v. r. Kopecký v. r.
Laušman v. r. Fierlinger v. r.
Zápotocký v. r. Ďuriš v. r.
Dr. Clementis v. r. Krajčír v. r.
arm. gen. Svoboda v. r. Petr v. r.
Dr. Ševčík v.r. Dr. Ing. Šlechta v. r. Dr. Gregor v. r. Dr. Neuman v. r.
Nosek v. r. Erban v. r.
Dr. Dolanský v. r. Plojhar v. r.
Dr. Nejedlý v. r. Ing. Jankovcová v. r.
Dr. Čepička v. r. Dr. Šrobár v. r.