dnes je 30.9.2023

Input:

74/1950 Zb., Vládne nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústav pre školský a osvetový film v Bratislave

74/1950 Zb.
Vládne nariadenie
zo dňa 16. mája 1950,
ktorým sa zrušuje Ústav pre školský a osvetový film v Bratislave.
Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:
§ 1.
Dňom 31. decembra 1949 zrušuje sa Ústav pre školský a osvetový film, zriadený nariadením s mocou zákona č. 357/1940 Sl. z., o Ústave pre školský a osvetový film.
§ 2.
Likvidáciu Ústavu pre školský a osvetový film vykoná minister školstva, vied a umení po dohode s ministrom financií.
§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva, vied a umení po dohode s ministrom financií.
 
Zápotocký v.r.
Dr. Nejedlý v.r.