dnes je 3.12.2023

Input:

74/1952 Sb., Zákon o dani z výkonů, platné do 31.12.1961

č. 74/1952 Zb.
[zrušené č. 67/1961 Zb.]
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o dani z výkonů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Aby se pravidelně a včas odčerpávala do státního rozpočtu část akumulace vytvářené podniky socialistického sektoru prováděním prací a poskytováním služeb, zavádí se daň z výkonů (dále jen „daň“).
§ 2.
Kdo odvádí daň.
Daň odvádějí podniky, organisace a zařízení socialistického sektoru (dále jen „podniky“) s výjimkou podniků určených nebo zřízených pro provozování zahraničního obchodu.
§ 3.
Co podléhá dani.
Dani podléhá obrat z těchto prací a služeb (dále jen „výkony“) prováděných podnikem pro jiného:
1. zhotovování výrobků z materiálu dodaného tím, kdo zhotovení výrobku objednal,
2. oprav a správek věcí,
3. silniční dopravy,
4. jiných výkonů (též poslužných) s výjimkou výkonů průmyslových a s výjimkou výkonů v zemědělské výrobě.
§ 4.
Zdanitelný obrat.
(1) Zdanitelným obratem je cena výkonu včetně ceny drobného materiálu opatřeného a použitého podnikem, který výkon provádí.
(2) Zdanitelnost obratu vzniká vyhotovením faktury a nebyla-li faktura vyhotovena, vyhotovením jiného dokladu o výkonu.
§ 5.
Osvobození.
(1) Jednotná zemědělská družstva se u výkonů jimi prováděných od daně osvobozují.
(2) Vláda může stanovit další osvobození od daně.
§ 6.
Jak se stanoví daň.
Sazba daně se určuje od 1 % do 20 % z ceny výkonu a stanoví ji vláda.
§ 7.
Podpůrná platnost zákona o dani z obratu.
Ustanovení §§ 7 až 10 a §§ 12 až 16 zákona o dani z obratu platí obdobně pro daň podle tohoto zákona.
§ 8.
Nejvyšší vedení a dozor.
Nejvyšší vedení, dozor a vydávání směrnic zásadního rázu přísluší ministerstvu financí.
§ 9.
Zmocnění.
(1) Ministr financí se zmocňuje, aby podle potřeb státního národohospodářského plánu vyhláškou v Úředním listě nebo jiným vhodným způsobem
a) vydával předpisy k provádění zákona,
b) upravil jinak zdanění v případech, kde toho vyžaduje úspěšné plnění státního národohospodářského plánu nebo jiné důležité zájmy nebo hospodárnější způsob provádění tohoto zákona.
(2) Ministerstvo financí se zmocňuje, aby upravilo řízení ve věcech této daně.
§ 10.
Účinnost zákona.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.