dnes je 25.2.2024

Input:

74/1961 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o pronájmu a používání silničních vozidel pro motorovou dopravu, platné do 31.12.1967

č. 74/1961 Zb.
[zrušené č. 128/1967 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy a spojů
ze dne 11. července 1961
o pronájmu a používání silničních vozidel pro motorovou dopravu
Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě se zúčastněnými úřady a orgány a s Ústřední radou odborů vyhlašuje podle § 10 odst. 2 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen, a podle § 8 odst. 1 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě:
ČÁST PRVNÍ
Všeobecná ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Tato vyhláška upravuje podmínky a náhrady vztahující se
a) na pronájem silničních vozidel pro motorovou dopravu, tj. motorových vozidel, jejich přívěsů a návěsů (dále jen „vozidla“), socialistických organizací (dále jen „organizace“) a vozidel soukromých osob mezi organizacemi nebo osobami,
b) na používání vlastních vozidel určených k nehromadné přepravě osob (dále jen „vlastní osobní vozidla“) zaměstnanci nebo jinými osobami při pracovních cestách a vnějším řízení (dále jen „vnější výkony“),
c) na používání osobních vozidel organizací nebo osob k výkonům pro cizí potřebu, které nejsou oborem jejich podnikání.
(2) Podle této vyhlášky se počítají i náhrady za užívání vozidel mezi rozpočtovými organizacemi. Toto užívání se posuzuje jako pronájem.
(3) Tato vyhláška se nevztahuje na používání vozidel organizace pro potřeby vlastních jednotek Lidových milic. V těchto případech platí zvláštní předpisy.1)
ČÁST DRUHÁ
Pronájem vozidel
§ 2
Podmínky pronájmu
(1) Organizace, jejichž oborem podnikání je přeprava nebo jiné výkony vozidly pro cizí potřebu (dále jen „dopravní podnik“) mohou pronajímat
a) k výkonům pro cizí potřebu
1. vozidla určená k provádění výkonů, která jsou jejich oborem podnikání, jen dopravním podnikům se stejným oborem podnikání,
2. jiná vozidla, tj. taková, která nejsou určena k provádění výkonů, jež jsou jejich oborem podnikání, jen těm dopravním podnikům, jimž tato vozidla slouží k provádění výkonů, které jsou jejich oborem podnikání,
b) k výkonům pro vlastní potřebu
1. vozidla uvedená v písmenu a) č. 1 jen dopravním podnikům se stejným oborem podnikání,
2. vozidla uvedená v písmenu a) č. 2 všem organizacím bez omezení.
(2) Organizace, jejichž oborem podnikání není přeprava nebo jiné výkony vozidly pro cizí potřebu (dále jen „nedopravní organizace“), mohou pronajímat vozidla
a) k výkonům pro cizí potřebu jen těm dopravním podnikům, jimž tato vozidla slouží k provádění výkonů, které jsou jejich oborem podnikání,
b) k výkonům pro vlastní potřebu všem organizacím bez omezení.
(3) Všechny organizace mohou
a) pronajímat organizacím, které provádějí podle platných předpisů výcvik řidičů, vozidla potřebná pro tento výcvik,
b) pronajímat nebo najímat vozidla, bylo-li jim to uloženo příslušným orgánem v obecném zájmu.
(4) Organizace nesmějí pronajímat vozidla soukromým osobám.
(5) Najímat vozidla mohou
a) k výkonům pro cizí potřebu jen dopravní podniky, a to jen taková vozidla, která slouží k plnění úkolů, jež jsou jejich oborem podnikání,
b) k výkonům pro vlastní potřebu všechny organizace navzájem v