dnes je 9.12.2023

Input:

74/1963 Zb., Zákon slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied, v znení účinnom k 11.5.1970

74/1963 Zb.
[zrušené č. 133/2002 Z.z.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 23. septembra 1963
o Slovenskej akadémii vied
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
43/1970 Z. z.
11.05.1970
mení 9 novelizačných bodov
Socialistická veda stáva sa čoraz výraznejším činiteľom v ďalšom rozvoji našej spoločnosti vedenej Komunistickou stranou Československa. V tomto procese pripadá významný podiel, vede na Slovensku. Jej úlohou je tvorivo sa zúčastňovať na rozvoji celého československého teoretického bádania a vedeckej tvorby, ako aj iniciatívne rozvíjať takéto bádanie a tvorbu so zreteľom na osobitné potreby hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska, včítane výchovy vysokokvalifikovaných vedeckých kádrov.
Zásada jednotnosti československej vedy, ktorá sa opiera o prehĺbenú spoluprácu všetkých vedeckých pracovísk základného výskumu na území nášho štátu, umožňuje zabezpečiť ďalší rozkvet československej vedy, úzko spätej s potrebami rozvoja spoločnosti. Týmto požiadavkám treba v súlade s právnou úpravou o Československej akadémii vied, ako vrcholnej vedeckej ustanovizne v Československej socialistickej republike, prispôsobiť i náplň práce, organizačnú štruktúru a metódy činnosti Slovenskej akadémie vied, ako najvyššej vedeckej ustanovizne Slovenska, ktorá nadväzuje na pokrokové tradície vedy na Slovensku (Matica slovenská, Učená spoločnosť Šafárikova, Slovenská akadémia vied a umení a iné inštitúcie) a tvorí organickú súčasť Československej akadémie vied.
Slovenská národná rada sa preto uzniesla na tomto zákone:
Prvá časť
Postavenie a úlohy Slovenskej akadémie vied
§ 1
Slovenská akadémia vied (ďalej len „Akadémia“) ako organická súčasť Československej akadémie vied je najvyššou národnou a regionálnou vedeckou ustanovizňou na Slovensku; rozvíja výskumnú činnosť na svojich vedeckých pracoviskách, ktoré sú súčasťou jednotnej siete vedeckých pracovísk Československej akadémie vied a združuje ako svojich členov najvýznamnejších vedeckých pracovníkov na Slovensku.
§ 2
(1) Úlohou Akadémie je v rámci celkovej koncepcie československej vedy organizovať a zabezpečovať tvorivú účasť slovenskej vedy na rozvoji teoretického bádania a vedeckej tvorby v Československej socialistickej republike tak, aby pri plnení perspektívnych, hospodársky a spoločensky dôležitých úloh základného výskumu v prírodných, technických a spoločenských vedách vychádzala z potrieb vývinu socialistickej spoločnosti.
(2) Akadémia svoje úlohy plní najmä tým, že
a) zúčastňuje sa na vytváraní celkovej koncepcie rozvoja československej vedy a celoštátnych plánov vedeckovýskumných prác základného výskumu; zabezpečuje a kontroluje ich plnenie na Slovensku,
b) vedecky a metodicky usmerňuje a koordinuje prácu všetkých vedeckých pracovísk a vysokých škôl v oblasti základného výskumu na Slovensku, orientuje ich na hlavné úlohy v súlade so štátnym dlhodobým plánom rozvoja vedy a techniky, stará sa o zvyšovanie ich úrovne a o najúčelnejšie využívanie všetkých síl a prostriedkov,
c) vyhľadáva a vychováva, najmä v spolupráci s vysokými školami, pre potreby vedeckých pracovísk, ako aj pre potreby praxe vysokokvalifikovaných a svojej socialistickej vlasti oddaných vedeckých pracovníkov a pomáha vysokým