dnes je 16.4.2024

Input:

74/1963 Zb., Zákon slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied, v znení účinnom k 6.4.1995

74/1963 Zb.
[zrušené č. 133/2002 Z.z.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 23. septembra 1963
o Slovenskej akadémii vied
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
43/1970 Zb.
11.05.1970
mení 9 novelizačných bodov
92/1977 Zb.
20.12.1977
mení 13 novelizačných bodov
7/1990 Zb.
12.01.1990
mení a dopĺňa § 12 a 13
291/1992 Zb.
25.05.1992
mení a dopĺňa § 13
11/1993 Z. z.
1. 1. 1993
mení 9 novelizačných bodov
74/1995 Z. z.
6. 4. 1995
mení a dopĺňa § 13
Slovenská národná rada sa preto uzniesla na tomto zákone:
Prvá časť
Postavenie a úlohy Slovenskej akadémie vied
§ 1
Slovenská akadémia vied (ďalej len „akadémia“) je právnická osoba; akadémia je rozpočtová organizácia. Sídlom akadémie je Bratislava.
§ 2
(1) Úlohou Akadémie je v rámci celkovej koncepcie vedy organizovať a zabezpečovať tvorivú účasť slovenskej vedy na rozvoji teoretického bádania a vedeckej tvorby tak, aby pri plnení perspektívnych, hospodársky a spoločensky dôležitých úloh základného výskumu v prírodných, technických a spoločenských vedách vychádzala z potrieb vývinu socialistickej spoločnosti.
(2) Akadémia svoje úlohy plní najmä tým, že
a) zúčastňuje sa na vytváraní celkovej koncepcie rozvoja vedy a celoštátnych plánov vedeckovýskumných prác základného výskumu; zabezpečuje a kontroluje ich plnenie na Slovensku,
b) vedecky a metodicky usmerňuje a koordinuje prácu všetkých vedeckých pracovísk a vysokých škôl v oblasti základného výskumu na Slovensku, orientuje ich na hlavné úlohy v súlade so štátnym dlhodobým plánom rozvoja vedy a techniky, stará sa o zvyšovanie ich úrovne a o najúčelnejšie využívanie všetkých síl a prostriedkov,
c) vyhľadáva a vychováva, najmä v spolupráci s vysokými školami, pre potreby vedeckých pracovísk, ako aj pre potreby praxe vysokokvalifikovaných a svojej socialistickej vlasti oddaných vedeckých pracovníkov a pomáha vysokým školám v ich pedagogickej činnosti,
d) zverejňuje výsledky svojej činnosti a prispieva k popularizácii výsledkov výskumu,
(3) Akadémia je oprávnená vyžadovať v oblasti základného výskumu od vysokých škôl a ostatných vedeckovýskumných pracovísk potrebné podklady a informácie, dávať týmto školám a pracoviskám na Slovensku podnety pre ich vedeckú činnosť a na prehlbovanie vzájomnej spolupráce; o tom treba upovedomiť nadriadený orgán vedeckovýskumného pracoviska. Akadémia môže podľa potreby dávať týmto pracoviskám, prípadne ich nadriadeným orgánom odporúčanie na uskutočnenie vhodných opatrení; pracoviská, prípadne ich nadriadené orgány sú povinné takéto odporúčania prerokúvať a svoje stanovisko oznámiť Akadémii. Akadémia je ďalej oprávnená vyžadovať potrebné informácie aj od štátnych a hospodárskych orgánov a organizácií, ako aj od spoločenských organizácií.
§ 3
(1) V zásadných vedeckých otázkach je Akadémia hlavným poradcom vlády Slovenskej socialistickej republiky a jej orgánov.
(2) Za svoju činnosť Akadémia zodpovedá vláde Slovenskej socialistickej republiky; podáva jej o tejto činnosti každoročne správu.
§ 4
(1) Akadémia uzaviera zmluvy o medzinárodnej spolupráci v oblasti vedeckej činnosti.
(2) Právo hospodárenia so zvereným majetkom štátu vykonávajú v mene akadémie jej organizačné útvary.
§ 5
Akadémii prislúcha právo udeľovať vedecké hodnosti. O podrobnostiach platia osobitné predpisy.
§ 6
K akadémii sa môžu pridružiť vedecké spoločnosti; o tom rozhoduje Predsedníctvo Akadémie.
§ 7
Akadémia je oprávnená v rámci svojej pôsobnosti vydávať periodické a neperiodické publikácie a vybudovať pre