dnes je 2.12.2023

Input:

74/1964 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o doplnění vyhlášky, kterou se stanoví podmínky účinkování divadelních umělců z povolání v představeních mimo provoz divadla a vyhlášky, kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnost

č. 74/1964 Zb.
[zrušené č. 215/1990 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 21. března 1964
o doplnění vyhlášky, kterou se stanoví podmínky účinkování divadelních umělců z povolání v představeních mimo provoz divadla, a vyhlášky, kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnosti
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se Státní plánovací komisí a s ministerstvem financí podle § 15 odst. 3 zákona č. 55/1957 Sb., o divadelní činnosti, podle § 6 odst. 3 a § 15 zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti, a podle § 7 odst. 3 a § 14 zákona č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě:
Čl. I
Vyhláška č. 71/1958 Ú. l., kterou se stanoví podmínky účinkování divadelních umělců z povolání v představeních mimo provoz divadla, ve znění vyhlášky č. 196/1958 Ú. l., se mění takto:
Dosavadní ustanovení § 2 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se dalším odstavcem tohoto znění:
„(2) Povinné zprostředkování podle odstavce 1 se nevztahuje na vystoupení souborů divadelních umělců při veřejných produkcích pořádaných Československým rozhlasem nebo Československou televizí pro účely vysílání.“
Čl. II
Vyhláška č. 89/1956 Ú. l., kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnosti, se mění takto:
1. Dosavadní ustanovení § 1 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se dalším odstavcem tohoto znění:
„(2) Povinnému zprostředkování podle odstavce 1 nepodléhá toliko účinkování hudebníků z povolání, estrádních umělců a artistů při veřejných produkcích pořádaných Československým rozhlasem nebo Československou televizí pro účely vysílání.“
2. Ustanovení § 2 odst. 2 se mění a zní:
„(2) Pořadatelé veřejných pravidelně se opakujících estrádních produkcí v socialistických podnicích z oboru pohostinství, lázeňské péče a cestovního ruchu jsou povinni sjednávat vystoupení estrádních umělců při těchto produkcích jen prostřednictvím organizace „Československá hudební a divadelní agentura - Pragokoncert“ v Praze, na Slovensku „Koncertní a divadelní kancelář“ v Bratislavě; pořadatelé týchž produkcí artistických jsou povinni sjednávat vystoupení artistů při těchto produkcích jen prostřednictvím organizace „Československé cirkusy a varieté“ v Praze. V jednotlivých případech se mohou uvedené organizace dohodnout s místně příslušným krajským podnikem pro film, koncerty a estrády na jiném uspořádání zprostředkování, vyžadují-li to důvody programové nebo provozní.“
Čl. III
Na zprostředkování zahraničních umělců se tato vyhláška nevztahuje.
Čl. IV
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
První náměstek ministra:
Kahuda v. r.