dnes je 7.12.2023

Input:

74/1966 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov pri zabezpečovaní starostlivosti o zdravie ľudu

74/1966 Zb.
[zrušené č. 207/1968 Zb.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 9. septembra 1966
o pôsobnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov pri zabezpečovaní starostlivosti o zdravie ľudu
Na vymedzenie úloh orgánov Slovenskej národnej rady pri zabezpečovaní a ďalšom urýchlenom rozvíjaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku uznáša sa Slovenská národná rada v súlade so zákonom o starostlivosti o zdravie ľudu na tomto zákone:
§ 1
(1) Slovenská národná rada sa všestranne stará o intenzívny rozvoj starostlivosti o zdravie ľudu podľa potrieb Slovenska v súlade s celoštátnymi záujmami.
(2) Zdravotnícke organizácie a orgány, národné výbory i ostatné štátne a hospodárske orgány a organizácie v rámci svojej starostlivosti o zdravie ľudu na Slovensku zabezpečujú okrem úloh, ktoré im ukladajú celoštátne orgány, aj úlohy uložené im slovenskými národnými orgánmi.
§ 2
(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sleduje plnenie hlavných úloh zdravotníctva na Slovensku a koordinuje činnosť ostatných výkonných orgánov Slovenskej národnej rady pri riešení otázok starostlivosti o zdravie ľudu. Z vlastnej iniciatívy alebo na návrh Komisie alebo povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo uznáša sa vo veciach patriacich do pôsobnosti Slovenskej národnej rady podľa tohto zákona.
(2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
a) na návrh povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo vyhlasuje územia, kde sú alebo majú byť zriadené prírodné liečebné kúpele, za kúpeľné miesta,
b) na návrh povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo vydáva pre významné kúpeľné miesta a pre kúpeľné miesta, pri ochrane ktorých by boli dotknuté dôležité hospodárske záujmy, kúpeľné štatúty a určuje ochranné pásma a iné ochranné opatrenia,
c) schvaľuje štatút Vedeckej rady povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo.
(3) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo a po vyjadrení hlavného hygienika Československej socialistickej republiky vymenúva a odvoláva hlavného hygienika pre Slovensko.
§ 3
(1) Komisia Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo sleduje a kontroluje, ako povereníci a predstavitelia iných orgánov Slovenskej národnej rady, národné výbory a ostatné štátne a hospodárske organizácie a orgány plnia svoje úlohy v starostlivosti o zdravie ľudu na Slovensku a prerokúva rozbory o zdravotnom stave obyvateľstva. Za tým účelom je oprávnená vyžadovať si od príslušných orgánov vysvetlenia, informácie, zprávy a iné podklady.
(2) Komisia Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo uznáša sa vo veciach patriacich do pôsobnosti Slovenskej národnej rady podľa tohto zákona, na opatreniach pre usmernenie činnosti národných výborov, iných štátnych a hospodárskych orgánov na Slovensku, pokiaľ ich vydanie nepatrí do pôsobnosti povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo alebo hlavného hygienika pre Slovensko. V ostatných prípadoch iniciatívne predkladá Predsedníctvu alebo plénu Slovenskej národnej rady návrhy na riešenie zásadných otázok zdravotníctva na