dnes je 26.5.2024

Input:

75/1948 Sb., Zákon o volbách do Národního shromáždění

č. 75/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 16. dubna 1948
o volbách do Národního shromáždění.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
HLAVA PRVNÍ.
Ustanovení všeobecná.
Oddíl I.
Volební kraje, oblasti, místa a obvody.
§ 1.
Volební kraje a oblasti.
(1) Pro volby do národního shromáždění se rozděluje území Československé republiky na volební kraje, složené ze správních okresů podle stavu v den vypsání volby. Volební kraje jsou určeny v příloze, která jest součástí tohoto zákona.
(2) Volební kraje jsou sdruženy ve dvě volební oblasti, z nichž jednu tvoří volební kraje prvý až devatenáctý, druhou volební kraje dvacátý až dvacátý osmý.
§ 2.
Určení počtu poslanců volených ve volebních oblastech.
(1) Počet poslanců, kteří mají býti voleni v každé volební oblasti, určí způsobem uvedeným v odstavcích 2 a 3 podle počtu osob zapsaných ve stálých seznamech voličských ústřední volební výbor (§ 8) ve schůzi svolané k tomu účelu ministrem vnitra.
(2) Ústřední volební výbor nejprve zjistí na podkladě šetření provedeného ministerstvem vnitra úhrnný počet osob, které jsou zapsány ve voličských seznamech (§ 18) na území celého státu a v každé volební oblasti.
(3) Poté rozdělí úhrnný počet osob zapsaných v těchto voličských seznamech na území celého státu počtem všech poslanců, které je zvoliti (300). Celým číslem dělením vyšlým beze zlomku dělí úhrnný počet osob zapsaných ve voličských seznamech v dotčené volební oblasti. Takto vypočtení celé číslo je počet mandátů připadajících na onu oblast. Nebyly-li takto rozvrženy na volení oblasti všechny mandáty, připadne zbývající mandát volební oblasti, která má větší zbytek dělení. Jsou-li zbytky dělení u obou volebních oblastí stejné, rozhodne los.
(4) Počet poslanců připadající podle předchozích odstavců na každou volební oblast vyhlásí ministr vnitra neprodleně v Úředním listě republiky Československé.
§ 3.
Volební místo.
(1) Volební kraje se dělí na volební místa.
(2) Volebním místem je zásadně každá obec.
(3) Jen výjimečně lze sousední obce s méně než 50 voliči zapsanými ve voličských seznamech přikázati k nejbližší větší obci v témže správním okrese jako volebnímu místu. O tom rozhoduje okresní národní výbor; jde-li však o přikázání k obci, v níž místní (ústřední) národní výbor vykonává působnost okresního národního výboru, je příslušný zemský národní výbor, na Slovensku pověřenectvo vnitra. Rozhodnutí může tuto působnost přenésti, pokud jde o schvalování rozhodnutí okresních národních výborů, na zemský národní výbor, na Slovensku na pověřenectvo vnitra.
§ 4.
Volební obvody a místnosti.
(1) Volební místa se dělí na volební obvody. Pro každý volební obvod se zřídí zpravidla jedna volební místnost.
(2) Volební místo, v němž voličové jsou zapsáni v neděleném voličském seznamu, tvoří jediný volební obvod. Volební místo, v němž voličové jsou zapsáni v dílčích voličských seznamech, má volební obvody, které se shodují s obvody, pro něž jsou sestaveny dílčí stálé seznamy voličské (§ 7, odst. 4 zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských). Není-li v dílčím seznamu voličském zapsáno více než 200 voličů, lze spojiti