dnes je 29.2.2024

Input:

75/1949 Sb., Nařízení ministra zemědělství, kterým se provádí zákon o jednotných zemědělských družstvech, platné do 30.9.1959

č. 75/1949 Zb.
[zrušené č. 49/1959 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra zemědělství
ze dne 17. března 1949,
kterým se provádí zákon o jednotných zemědělských družstvech.
Podle § 6, odst. 3 a § 11, odst. 2 zákona ze dne 23. února 1949, č, 69 Sb., o jednotných zemědělských družstvech, nařizuji:
§ 1.
Základní ustanovení.
(1) Jednotné zemědělské družstvo (dále jen „jednotné družstvo“) je lidovým družstvem (§ 157 ústavy), založeným podle zákona č. 69/1949 Sb. (dále jen „zákon“) k vykonávání činnosti podle § 2, odst. 1 zákona. Obvod působnosti jednotného družstva je shodný s obvodem obce, pokud ministerstvo zemědělství po slyšení Ústřední rady družstev nepovolí výjimku (§ 4 zákona).
(2) Družstvy, která se přetvoří, po případě splynou v jednotné družstvo podle § 6 zákona, se rozumějí družstva zřízená podle zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., o výdělkových a hospodářských společenstvech, nebo podle zák. čl. XXXVII/1875, o obchodním zákoně, která vyvíjejí některou činnost uvedenou v § 2, odst. 1 zákona a jejichž obvod působnosti se vztahuje podle stanov na obvod jedné obce. Vyžadují-li to místní poměry, může ministerstvo zemědělství po slyšení Ústřední rady družstev povoliti výjimku.
§ 2.
Ustavení přípravného výboru.
(1) Přípravný výbor pro založení jednotného družstva se skládá z 5 až 10 členů, kteří si zvolí na své první schůzi předsedu a místopředsedu. Předseda (místopředseda) je povinen oznámiti nejpozději do 3 dnů po svém zvolení ustavení přípravného výboru okresnímu orgánu Ústřední rady družstev, a není-li ho, Ústřední radě družstev, a požádati ji, aby schválila ustavení přípravného výboru. Oznámení musí obsahovati jména všech členů přípravného výboru, jejich bydliště, zaměstnání a údaje o případném členství v dosavadních družstvech; správnost oznámení musí být potvrzena místním národním výborem.
(2) Přípravný výbor zahájí přípravné práce k založení družstva, jakmile obdrží výměr příslušného orgánu Ústřední rady družstev, kterým se ustavení přípravného výboru schvaluje. Opis tohoto výměru zašle příslušný orgán Ústřední rady družstev na vědomí místnímu národnímu výboru.
Ustavení jednotného družstva.
§ 3.
(1) Přípravnými pracemi k založení jednotného družstva se rozumějí zejména:
a) nábor členstva; uchazeči se přihlašují za členy písemně s výjimkou osob, které se stávají členy jednotného družstva ze zákona (§ 4),
b) zjištění družstev, která se mají přetvořiti nebo splynouti v jednotné družstvo (§ 1, odst. 2), a jejich členů.
(2) Oznámení o skončení přípravných prací (§ 5, odst. 2 zákona) spojené se žádostí o schválení ustavení jednotného družstva musí obsahovati:
a) jmenný seznam přihlášených členů s udáním jejich zaměstnání,
b) seznam družstev, jež se mají přetvořiti nebo splynouti v jednotné družstvo (§ 1, odst. 2), údaje o jejich činnosti, povšechné údaje o jejich majetku, označení soudního usnesení o jejich zápisu do rejstříku a jmenný seznam jejich členů s udáním zaměstnání.
(3) Příslušný orgán Ústřední rady družstev přezkoumá, zda dosavadní družstva, oznámená přípravným výborem, spadají pod ustanovení § 1, odst. 2, a zda jednotné