dnes je 21.7.2024

Input:

75/1950 Sb., Vládní nařízení o rozpočtech a závěrečných účtech národních výborů

č. 75/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. května 1950
o rozpočtech a závěrečných účtech národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 9 odst. 1, § 10 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 4 a § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 279/1949 Sb., o finančním hospodaření národních výborů (dále jen „zákon“):
Oddíl 1.
Úvodní ustanovení.
§ 1.
(1) Přípravné řízení o rozpočtech a rozpočetní řízení směřuje k tomu,
1. aby národním výborům finančně zajistilo řádné plnění jejich úkolů, a to jak plánovaných výkonů a potřeb, tak i ostatního programu jejich činnosti; zejména má zajistiti úhradu výdajů,
a) kterých vyžaduje plnění jednotného hospodářského plánu,
b) které se zakládají na zákonných nebo jiných právních titulech a
c) kterých vyžaduje výkon působnosti národních výborů;
2. aby zabezpečilo rovnoměrné plnění úkolů veřejné správy;
3. aby zabezpečilo, že na úkoly veřejné správy bude vynakládáno jen tolik, kolik je únosné s hlediska celkového národního důchodu, a že bude uspokojována jen nutná potřeba státní správy, a to v nezbytném rozsahu a co nejúčelněji a nejhospodárněji.
(2) Těchto zásad musí dbát jak národní výbory, které připravují a sestavují rozpočty, tak dohlédací národní výbory (úřady), které jejich rozpočetní podklady a rozpočty podle dalších ustanovení upravují.
Oddíl 2.
Příprava rozpočtů národních výborů a stanovení směrných čísel.
§ 2.
Rozpočetní podklady.
(1) Ministerstvo vnitra stanoví směrnicemi v dohodě s ministerstvem financí, státním úřadem plánovacím a nejvyšším účetním kontrolním úřadem, kdy se má začít s přípravou rozpočtu, jak má tato příprava postupovat a jakým způsobem se provádí.
(2) V době stanovené směrnicemi podle odstavce 1 vyzve ministerstvo vnitra národní výbory, aby podle ustanovení těchto směrnic a v rozsahu jimi stanoveném sestavily předpokládané potřeby pro svou činnost a pro svůj vlastní hospodářský plán (§ 3 odst. 2 zákona), jakož i předpokládané příjmy v příštím roce (dále jen „rozpočetní podklad“). Částky na předpokládané investice se vykáží odděleně. Na rozpočetním podkladu se usnáší rada národního výboru.
(3) Rozpočetní podklady sdělí národní výbory svým dohlédacím národním výborům (ministerstvu vnitra), které je přezkoušejí a upraví v zájmu rovnoměrnosti. Rozpočetní podklady se sestavují do okresních a krajských přehledů, a to odděleně podle jednotlivých stupňů národních výborů. Ministerstvo vnitra pak po jejich projednání s věcně příslušnými ústředními úřady sestaví souhrny celostátní.
§ 3.
Výdajová směrná čísla.
(1) Celostátní souhrny rozpočetních podkladů národních výborů slouží jako jedna z informativních pomůcek k stanovení výdajových směrných čísel pro jednotlivé kapitoly státního rozpočtu (celková resortní směrná čísla).
(2) Příslušný ústřední úřad určí po projednání věci s ministerstvy vnitra a financí, jaká částka z celkového jeho ressortního směrného čísla připadá na neinvestiční potřeby národních výborů (§ 15 odst. 1 zákona). Tuto částku sdělí ministerstvům vnitra a financí.
(3) Ministerstvo vnitra rozvrhne v dohodě s ministerstvem financí a příslušným ústředním úřadem onu část ressortního směrného čísla, která byla určena pro