dnes je 21.4.2024

Input:

75/1952 Sb., Zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací, platné do 31.12.1966

č. 75/1952 Zb.
[zrušené č. 113/1966 Zb.]
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o důchodové dani družstev a jiných organisací.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Daňová povinnost.
§ 1.
Kdo platí daň.
(1) Důchodové dani družstev a jiných organisací podléhají:
a) družstva s výjimkou jednotných zemědělských družstev;
b) podniky dobrovolných a jiných organisací;
c) akciové společnosti a ostatní sdružení osob.
(2) Osoby a podniky uvedené v odstavci 1 nepodléhají dani, pokud odvádějí zisk do státního rozpočtu.
§ 2.
Z čeho se platí daň.
Družstva a osoby uvedené v § 1 odst. 1 písm. c) platí daň ze zisku z veškeré své činnosti a z hospodaření veškerým svým majetkem, podniky dobrovolných a jiných organisací platí daň ze zisku z hospodářské činnosti.
§ 3.
Zdaňovací období.
Daň se vyměřuje za každý kalendářní rok po jeho uplynutí.
§ 4.
Základ daně.
(1) Základem daně je bilanční zisk, dosažený za zdaňovací období a upravený podle odstavce 2.
(2) Bilanční zisk se zvýší o částky, které jej zkrátily a které nepatří k nákladům vynaloženým na jeho dosažení, a sníží se o částky, které jej zvýšily a které nejsou výsledkem dani podrobené činnosti. Způsob, jak se zjistí tento dani podrobený zisk, stanoví ministr financí.
(3) Je-li u soukromě hospodařících poplatníků dani podrobený zisk nižší než 30 % nákladu na hrubé mzdy, je základem daně 30 % nákladu na hrubé mzdy.
§ 5.
Sazba daně.
Daň činí:
a) u družstev:
 
při dani podrobeném zisku do 250 000,- Kčs
40 %,
při dani podrobeném zisku nad 250 000,- do 400 000,- Kčs
50 %
a při dani podrobeném zisku nad 400 000,- Kčs
60 %
dani podrobeného zisku;
b) u podniků dobrovolných a jiných organisací:
 
z prvních 400 000,- Kčs dani podrobené zisku
10 %
a ze zbytku dani podrobeného zisku
20 %;
c) u ostatních poplatníků:
 
z prvních 400 000,- Kčs základu daně
75 %
a ze zbytku základu daně
90 %.
Vyměření a placení daně.
§ 6.
Přiznání.
(1) Poplatník je povinen podat do 31. března po uplynutí zdaňovacího období přiznání o všech okolnostech rozhodných pro vyměření daně za uplynulý kalendářní rok.
(2) Nepodá-li poplatník přiznání včas, může mu být daň zvýšena až o 10 %.
§ 7.
Vyměření a kontrola daně.
(1) O vyměření daně zpraví okresní národní výbor poplatníka platebním výměrem.
(2) Poplatníci podléhají kontrole okresních a krajských národních výborů, které přímo v podniku prověřují podle skutečností rozhodných pro daň včasnost, správnost a úplnost odvodu daně a daňových přiznání.
§ 8.
Odvolání.
(1) Do vyměření daně lze se písemně odvolat u okresního národního výboru, který platební výměr vydal, do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.
(2) O odvolání rozhoduje s konečnou platností krajský národní výbor. Nejde-li o právní otázku a vyhoví-li se plně odvolání, rozhoduje o něm s konečnou platností okresní národní výbor, nepřesahuje-li základ daně 250 000,- Kčs.
§ 9.
Placení daně.
(1) Poplatník je povinen si daň sám vypočíst a zaplatit ji okresnímu národnímu výboru do 31. března po uplynutí kalendářního roku. Je-li vyměřená daň vyšší, je rozdíl splatný do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.
(2) Poplatník je povinen platit