dnes je 20.7.2024

Input:

75/1953 Sb., Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě, platné do 30.6.2000

č. 75/1953 Zb.
[zrušené č. 435/2000 Z.z.]
NAŘÍZENÍ
ministra dopravy
ze dne 25. srpna 1953,
kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě.
Ministr dopravy nařizuje v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 20, § 22 odst. 3 a § 70 zákona č. 61/1952 Sb., o námořní plavbě dále (jen „zákon“):
§ 1.
Úvodní ustanovení.
Námořními loďmi podle zákona (dále jen „lodi“) se rozumějí lodi určené a pravidelně používané k námořní plavbě, a to bez ohledu na účel, kterému tato plavba slouží, nikoliv však lodi vojenské.
DÍL 1.
Právo plout pod československou vlajkou.
§ 2.
(1) Právo plout pod československou vlajkou může být uděleno jen lodi, která není zapsána v cizozemském námořním rejstříku. Jestliže loď dosud nebyla zapsána v žádném námořním rejstříku, je provozovatel povinen předložit čestné prohlášení o tom, že nezamýšlí dát ji zapsat do cizozemského námořního rejstříku. Byla-li loď již v takovém rejstříku zapsána, je třeba předložit doklad o jejím výmazu.
(2) Lodi, která je ve spoluvlastnictví československých a cizích osob, může být uděleno právo plout pod československou vlajkou, jen bude-li zajištěno používání lodi k účelu uvedenému v § 1 zákona.
§ 3.
(1) Československou vlajkou se rozumí československá státní vlajka.
(2) Československé lodi vztyčují československou vlajku na vlajkové žerdi na zádi nebo na zadním stěžni nebo jiným obvyklým způsobem. Na místě určeném pro československou vlajku nesmí být nikdy vztyčena jiná vlajka nebo jakýkoli znak.
(3) Podrobné předpisy o používaní československé vlajky a jiných vlajek stanoví ministerstvo dopravy v řádu pro službu na československých námořních lodích.
§ 4.
(1) Právo plout pod československou vlajkou ukládá povinnost nést vlajku poctivě a ve cti, přiznávat ji všude, kde to vyžadují mezinárodní pravidla a zvyklosti, a dbát těchto pravidel a zvyklostí na širém moři, v pobřežních vodách a v přístavech.
(2) Právo plout pod československou vlajkou se prokazuje platným lodním certifikátem nebo prozatímním průvodním listem.
(3) Československé zastupitelské úřady se sídlem v námořních přístavech dohlížejí na zachovávání těchto ustanovení.
§ 5.
(1) Se žádostí o vydání lodního certifikátu je nutno podat zároveň návrh na zápis lodi do československého námořního rejstříku (dále jen „rejstřík“), pokud loď není od povinnosti takového zápisu osvobozena.
(2) Při vydání lodního certifikátu může ministerstvo dopravy stanovit podmínky a výhrady, které uzná za potřebné; tyto podmínky a výhrady může kdykoliv změnit nebo odvolat.
§ 6.
(1) Prozatímní průvodní list může být vydán jen v případech, kdy loď, která jinak splňuje podmínky pro udělení práva plout pod československou vlajkou, nemůže z naléhavých důvodů vyčkat vydání lodního certifikátu.
(2) O vydání prozatímního průvodního listu a vyznačení všech změn skutečností v něm uvedených je nutno žádat u československého zastupitelského úřadu, do jehož obvodu působnosti loď připlula nebo má připlout.
(3) Československý zastupitelský úřad vyžádá si před vydáním prozatímního průvodního listu vyjádření ministerstva dopravy. Při vydání prozatímního průvodního