dnes je 7.12.2023

Input:

75/1957 Sb., Zákon o občanských průkazech, platné do 30.6.2000

č. 75/1957 Zb.
[zrušené č. 162/1993 Z.z.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1957
o občanských průkazech.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Občanský průkaz
(1) Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan Československé republiky (dále jen „občan“) prokazuje svou totožnost, československé státní občanství, místo pobytu a jiné významné právní a evidenční skutečnosti zapsané v občanském průkazu.
(2) Úřední vzor občanského průkazu stanoví ministerstvo vnitra.
§ 2
Povinnost mít občanský průkaz
Občanský průkaz je povinen mít každý občan, který dosáhl věku 15 let a má pobyt na území Československé republiky; ministerstvo vnitra může stanovit výjimky pro určité skupiny občanů.
§ 3
Průkazní moc občanského průkazu
(1) Zápisy v občanském průkazu nahrazují osvědčení o československém státním občanství, potvrzení o místě pobytu a ostatní veřejné listiny o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu, a to v rozsahu uvedeném v občanském průkazu.
(2) K prokazování skutečností uvedených v odstavci 1 není občan povinen předkládat další doklady.
§ 4
Vydávání občanských průkazů
(1) Občanské průkazy vydávají a zápisy v nich při vydání provádějí orgány veřejné bezpečnosti, a to na základě stanovených dokladů a za náhradu pořizovacích výloh.
(2) Na vyzvání orgánů veřejné bezpečnosti je každý povinen osobně se dostavit k výdeji občanského průkazu, po případě k doplnění zápisů v občanském průkazu.
(3) Občanský průkaz se nevydává občanům, kteří byli zcela zbaveni svéprávnosti.
(4) Po vydání občanského průkazu zapisují do něho potřebné údaje orgány veřejné bezpečnosti, výkonné orgány místních národních výborů, po případě jiné příslušné orgány.
§ 5
Doba platnosti občanského průkazu
(1) Občanské průkazy vydávají orgány veřejné bezpečnosti
a) občanům ve věku od 15 do 20 let - s platností na dobu 5 let,
b) občanům ve věku od 20 do 50 let - s platností na dobu 10 let,
c) občanům starším 50 let - bez omezení doby platnosti,
d) ve zcela výjimečných případech - s platností na dobu kratší než 5 let.
(2) Po uplynutí doby platnosti občanského průkazu orgány veřejné bezpečnosti buď platnost dosavadního občanského průkazu prodlouží nebo občanu vydají nový občanský průkaz.
§ 6
Ztráta průkazní moci občanského průkazu
(1) Občanský průkaz ztrácí průkazní moc uplynutím doby platnosti v něm uvedené.
(2) Občanský průkaz ztrácí průkazní moc před uplynutím doby platnosti v něm uvedené, jestliže
a) byl poškozen, ztracen nebo odcizen,
b) obsahuje nečitelné nebo nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, zápisy nebo opravy,
c) občan změnil své příjmení nebo jméno nebo byla úředně provedena oprava matričního zápisu jeho příjmení nebo jména,
d) občan podstatně změnil svou podobu.
§ 7
Povinnosti držitele občanského průkazu
(1) Občan, jemuž byl vydán občanský průkaz, má zejména tyto povinnosti:
a) chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím nepovolanou osobou; v případě, že tyto okolnosti nastaly, hlásit je neprodleně orgánům veřejné bezpečnosti,
b) dbát, aby základní údaje zapsané v občanském průkazu stále odpovídaly skutečnosti, a za tím účelem včas