dnes je 16.4.2024

Input:

75/1967 Sb., Vyhláška ministerstev zdravotnictví a zahraničních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří konají práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné a o náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u některých nemocí z povolání

č. 75/1967 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstev zdravotnictví a zahraničních věcí
ze dne 20. června 1967,
o dodatkové dovolené pracovníků, kteří konají práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné, a o úhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u některých nemocí z povolání
Ministerstva zdravotnictví a zahraničních věcí stanoví v dohodě s ministerstvem zahraničního obchodu, s Ústřední radou odborů a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 195 odst. 4 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., podle § 13 odst. 2 vládního nařízení č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a podle usnesení vlády ze dne 1. února 1967 o dalších opatřeních k provedení zákoníku práce:
ČÁST I
Dodatková dovolená pracovníků konajících práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné
§ 1
Za pracovníky konající práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné se považují:
a) pracovníci, kteří vykonávají práce, popřípadě pracují na pracovištích (v oblastech) uvedených v § 2 až 5 této vyhlášky,
b) potápěči pracující za zvýšeného tlaku ve skafandrech a pracovníci (kesonáři) provádějící kesonovací práce ve stlačeném vzduchu v pracovních komorách.
§ 2
Práce v tuberkulózních léčebnách, tuberkulózních lůžkových a ambulantních odděleních ústavů národního zdraví, v nichž se ošetřují nemocní s nakažlivou formu tuberkulózy, a v Bangových izolátech jsou:
1. práce, při kterých pracovníci přicházejí do trvalého přímého styku s nemocnými tuberkulózou nebo infekčním materiálem od těchto nemocných
a) v léčebnách tuberkulózy a respiračních nemocí,
b) v odděleních (klinikách) tuberkulózy a respiračních nemocí nemocnic s poliklinikou, poliklinik a ostatních ambulantních a lůžkových zdravotnických zařízení, určených k vyšetřování a ošetřování nemocných tuberkulózou,
c) v prodejnách a provozovnách služeb umístěných přímo v tbc léčebnách a zařízeních;
2. práce v bangózních stájích, které byly prohlášeny za bangózní izoláty.
§ 3
Práce, při nichž jsou pracovníci vystaveni ve významné míře nepříznivým vlivům ionizujícího záření, jsou:
1. práce v prostředí otevřených zářičů
a) na pracovištích II. a III. kategorie podle ČSN 341730,
b) při aplikaci otevřených zářičů lidem a zvířatům a při ošetřování lidí a zvířat s aplikovanými otevřenými zářiči,
c) při těžbě, třídění, úpravě a zpracování radioaktivních surovin a při vyhledávání a průzkumu ložisek radioaktivních surovin, vymezené podrobněji Ústřední správou uranového průmyslu,
d) při odstraňování a zpracování radioaktivních odpadů, při dekontaminaci a při praní aktivního prádla,
e) při čerpání radiové emanace a při přípravě radonových koupelí a inhalací;
2. jakékoliv práce u jaderných reaktorů a jejich technologických okruhů, pokud pracovníci pracují s radioaktivním mediem a manipulace s palivovými články;
3. práce o rtg zařízení (s výjimkou pracovníků, kteří pracují výhradně v obsluhovnách pro stabilní skiagrafie a technické rtg přístroje, jejichž stínění odpovídá stínění místností pro pracující, kteří nejsou