dnes je 16.4.2024

Input:

75/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě, platné do 31.12.1998

č. 75/1968 Zb.
[zrušené č. 105/2000 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 15. května 1968
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě
Dne 15. listopadu 1967 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě.
Podle svého článku 19 vstoupila Dohoda v platnost dnem 20. března 1968.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Dr. Hájek v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Nizozemského království
vedeny snahou upravit a usnadnit přepravy cestujících a zboží užitkovými vozidly silniční dopravy mezi oběma státy a tranzitem jejich územím prováděné vozidly evidovanými v těchto státech, jakož i přepravy mezi oběma státy a třetími státy vozidly evidovanými na území druhé smluvní strany se dohodly takto:
I.
Přeprava cestujících
Článek 1
Všechny přepravy cestujících autobusy mezi oběma státy a tranzitem jejich územím podléhají povolovacímu řízení s výjimkou přeprav uvedených v článku 5.
Článek 2
1. Pravidelné autobusové tratě mezi oběma státy nebo tranzitem jejich územím schvalují po vzájemné dohodě příslušné orgány smluvních stran.
2. Příslušné orgány smluvních stran vydávají povolení pro úsek trasy procházející jejich územím na základě vzájemnosti nebo s přihlédnutím k jiným důvodům.
3. Příslušné orgány smluvních stran stanoví po vzájemné dohodě podmínky, za nichž budou vydávána povolení, zejména stanoví dobu jejich platnosti.
4. K žádosti o povolení musí být připojena nezbytná dokumentace (návrh trasy, jízdního řádu a tarifu, program ročního provozu, oznámení o předpokládaném datu zahájení provozu). Kromě toho příslušné orgány smluvních stran mohou požadovat jiné údaje, které považují za účelné.
Článek 3
1. Žádost o povolení podle článku 2, odstavce 4 musí být předložena příslušným orgánům státu, v němž je sídlo žadatele.
2. Příslušné orgány každé smluvní strany předají příslušným orgánům druhé smluvní strany žádosti o povolení, k nimž je připojena veškerá nutná dokumentace.
3. Žádosti o povolení musí být předloženy nejpozději dva měsíce před předpokládaným datem zahájení přeprav.
Článek 4
Pro příležitostné přepravy cestujících autobusy, s výjimkou přeprav uvedených v článku 5, je požadováno povolení příslušných orgánů druhé smluvní strany. Tato povolení jsou vydávána příslušnými orgány smluvní strany, kde je vozidlo evidováno. Opatření nezbytná k provádění povolovacího řízení dohodnou příslušné orgány smluvních stran.
Článek 5
Příležitostné přepravy cestujících autobusy nepodléhají povolovacímu řízení ve všech případech, kdy tytéž osoby jsou přepravovány týmž vozidlem:
a) při okružní jízdě, jejíž výchozí i konečný bod jsou na území státu, kde je vozidlo evidováno nebo ve třetím státě;
b) při jízdě, jejíž výchozí bod je na území státu,