dnes je 21.4.2024

Input:

76/1965 Sb., Vyhláška ministerstva stavebnictví o změně a doplnění základních podmínek dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců

č. 76/1965 Zb.
[zrušené nepriamo č. 11/1984 Zb.]
Vyhláška
ministerstva stavebnictví
ze dne 17. června 1965
o změně a doplnění základních podmínek dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců
Ministerstvo stavebnictví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodář. zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen zákon):
Článek I
Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 173/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců se mění a doplňuje takto:
1. § 13 odst. 5 zní:
„(5) U zásilek štěrkopísků a kopaných písků, pokud se množství určuje objemem zásilky, je přípustné zmenšení objemu nejvýše o 8% v důsledku setřesení při dopravě.“
2. § 27 zní:
„Nástroje a pracovní formy, zhotovené pro výrobky nenormalizované v celostátním měřítku a fakturované odběrateli, je výrobní organizace povinna uschovat nejméně po dobu jednoho roku a jde-li o formu nebo nástroje na žáruvzdorné nebo kyselinovzdorné tvárnice, nejméně po dobu tří let od splnění poslední dodávky. Odbytové místo musí znát rozmístění těchto nástrojů a pracovních forem.“
3. § 28 zní:
„Ustanovení § 4 odst. 6, § 9 až 24 odst. 1, § 25 až 27 se vztahují i na dodávky, uskutečněné mezi výrobními a odbytovými místy.“
4. § 33 odst. 3 zní:
„Odbytová místa zasílají odvolávky 17 dní před měsícem dodávky. Dodatečná změna odvolávek je možná jen se souhlasem výrobní organizace.“
Článek II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 1965.
 
Náměstek ministra:
Zajíček v. r.