dnes je 2.12.2023

Input:

76/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o filmové spolupráci

č. 76/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 17. května 1968
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o filmové spolupráci
Dne 25. března 1968 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o filmové spolupráci.
Podle svého článku 13 odst. 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem podpisu.
České znění Dohody s vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Dr. Hájek v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o filmové spolupráci
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Italské republiky vedeny přáním rozvíjet spolupráci v oblasti kinematografie hodnotnou filmovou tvorbou,
přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k rozšíření a posílení kulturních a hospodářských vztahů mezi oběma státy,
dohodly se takto:
Článek 1
Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi filmovými výrobními podniky obou států formou koprodukční výroby filmů podle zásad stanovených v této dohodě.
Článek 2
1. Smluvní strany budou považovat filmy vytvořené v koprodukci za filmy národní produkce a budou jim poskytovat veškeré výhody podle svých vnitrostátních předpisů.
2. Výhody podle odstavce 1 budou přiznány jak koprodukčním filmům s většinovou účastí, tak i s účastí menšinovou.
3. Výhody podle odstavce 1 budou přiznány pouze koproducentovi nebo koproducentům té země, jejíž zákonodárství to připouští.
Článek 3
Výhod koprodukce budou požívat jak filmy celovečerní, tak i krátké.
Pro krátké filmy (do 1600 m) stanoví příslušné orgány a organizace smluvních stran podmínky pro přiznání těchto výhod.
Článek 4
Koprodukčním filmům budou přiznány výhody podle článku 2 této dohody za těchto podmínek:
a) filmy budou natáčeny pracovníky a technickými prostředky koproducentů obou států;
b) autoři a herci, kteří jsou státními příslušníky třetího státu a kteří trvale sídlí a pracují na území jedné ze smluvních stran, se mohou výjimečně účastnit práce na koprodukčním filmu jako příslušníci státu, v němž mají trvalé bydliště, při zachování vnitrostátních předpisů smluvních stran;
c) účast umělců a techniků, kteří jsou státními příslušníky třetího státu a nemají trvalé bydliště na území jedné ze smluvních stran, může být povolena jen výjimečně po dohodě příslušných orgánů a organizací smluvních stran v případě, že je to pro vytvoření filmu nutné;
d) natáčení v exteriérech třetího státu, který se neúčastní koprodukce, může být povoleno jen po dohodě příslušných orgánů a organizací smluvních stran v případě, že to vyžaduje scénář nebo věrnost prostředí;
e) koprodukční filmy musí být natáčeny v české nebo slovenské a italské versi;
f) v úvodních titulcích v záhlaví koprodukčních filmů hned za jménem koproducentů musí být vždy uvedeno, že film byl vytvořen „v koprodukci československo-italské“ anebo „v koprodukci italsko-československé“.
Tento text musí být uváděn i v obchodní inserci, při uměleckých a kulturních příležitostech a zejména na mezinárodních festivalech.
Pokud se koproducenti