dnes je 19.7.2024

Input:

77/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě, platné do 19.6.1966

č. 77/1945 Zb.
[zrušené č. 36/1966 Zb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 21. září 1945
o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Odesilatelé železničních vozových zásilek a jejich zmocněnci jsou povinni naložiti zboží do železničního vozu ihned po jeho přistavení ve lhůtě železnicí pro nakládku pevně stanovené.
§ 2.
Příjemci železničních zásilek a jejich zmocněnci jsou povinni vyložiti železniční nákladní vozy ihned po podání zprávy o příchodu zboží (návěštění) ve lhůtě pro vykládání zboží železnicí pevně stanovené a postarati se - vyjímajíc veřejné přístavy a překladiště - o okamžitý odvoz zboží z míst sloužících dopravě. Jsou povinni postarati se předem o to, aby s zpráva o příchodu zboží mohla kdykoli doručiti a aby návěštěné zboží se mohlo neprodleně odebrati.
§ 3.
Povinnost nakládky a vykládky (§§ 1 a 2) platí též pro polední hodiny, pro soboty, neděle i svátky.
§ 4.
Kdo úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nesplní povinnost uloženou mu v § 1 nebo v § 2, bude potrestán okresním národním výborem (okresní správní komisí) za přestupek pokutou do 100 000,- K a trestem na svobodě do 6 měsíců. Pro případ nedobytnosti pokuty budiž uložen náhradní trest na svobodě podle míry zavinění do 6 měsíců. Vedle toho může býti na návrh železniční správy zařízeno nucené vyložení zboží, po případě jeho odvoz, na nebezpečí a útraty přepravce.
§ 5.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě s ministrem dopravy a ministrem ochrany práce a sociální péče.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Nosek v. r.
gen. Hasal v. r.
Dr. Šoltész v. r.