dnes je 26.5.2024

Input:

77/1948 Sb., Vyhláška, jíž se stanoví další lhůta k podání žádosti o vrácení československého státního občanství

č. 77/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 16. dubna 1948,
jíž se stanoví další lhůta k podání žádostí o vrácení československého státního občanství.
Podle § 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, stanovím:
§ 1.
(1) Osoby národnosti maďarské, které v den, kdy tato vyhláška nabývá účinnosti, mají se svými rodinnými příslušníky bydliště nebo alespoň jednoroční pobyt v zemi České nebo Moravskoslezské, mohou - stejně jako tito jejich rodinní příslušníci - do šesti měsíců od uvedeného dne žádati o vrácení československého státního občanství, jehož pozbyly podle ústavního dekretu č. 33/1945 Sb.
(2) Osoby národnosti maďarské, které po dni, kdy tato vyhláška nabývá účinnosti, přeloží se svými rodinnými příslušníky bydliště do některé obce země České nebo Moravskoslezské, mohou - stejně jako tito jejich rodinní příslušníci - žádati o vrácení československého státního občanství do šesti měsíců ode dne přeložení bydliště.
§ 2.
Žádosti podané před účinností této vyhlášky se považují za nepodané.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Nosek v. r.