dnes je 20.7.2024

Input:

77/1951 Sb., Vládní nařízení o středních zdravotnických pracovnících, platné do 30.6.1966

č. 77/1951 Zb.
[zrušené č. 20/1966 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 11. září 1951
o středních zdravotnických pracovnících.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 170/1950 Sb., o zdravotnických povoláních:
§ 1.
(1) Úkolem středních zdravotnických pracovníků je spolupracovat na jednotné, hodnotné a účelné zdravotní péči o člověka tím, že mu pod odborným vedením, nebo podle povahy práce samostatně, svědomitě poskytují ten druh zdravotní služby, ke kterému jsou odborně vyškoleni a vycvičeni, a dbát při tom o soustavné zvyšování zdravotní úrovně a zdravotního uvědomění lidu. Tyto úkoly plní především v zařízeních státní zdravotní péče.
(2) Střední zdravotničtí pracovníci jsou: zdravotní sestra, dětská sestra, porodní asistentka, dietní sestra, rehabilitační pracovník, sanitární pracovník, zdravotní laborant, roentgenologický laborant, lékárenský laborant, zubní laborant a oční optik; tento druh středních zdravotnických pracovníků lze prováděcími předpisy přizpůsobovat potřebám státní zdravotní péče.
§ 2.
Zdravotní sestra pracuje ve všech oborech ochranné i léčebné péče. V léčebně preventivních zařízeních lůžkových i ambulantních poskytuje odbornou ošetřovatelskou péči jednak samostatně, jednak podle pokynů lékaře, a spolupracuje při lékařském vyšetřování, ošetřování a poskytování zdravotnických pokynů. Při návštěvní službě v rodinách a na pracovištích vyhledává osoby potřebující zdravotní péči, soustavně sleduje zdravotní stav obyvatelstva nebo jeho jednotlivých skupin, zjišťuje sociální a zdravotní podmínky jejich života a provádí ochranu jejich zdraví jak radou a zprostředkováním nápravy zjištěných závad, tak i potřebnými ošetřovatelskými zákroky a dozorem na zachovávání lékařových rad. Účastní se zdravotně osvětové činnosti výchovou jednotlivců a skupin v oboru své působnosti, spolupracuje při výchově zdravotnického dorostu a při zdravotnickém výzkumu.
§ 3.
Dětská sestra pracuje ve všech oborech ochranné, léčebné a zdravotně-výchovné péče o děti do 15 let, především však o kojence a batolata. V léčebných a ošetřovacích ústavech provádí základní vyšetřování diagnostická, ošetřuje děti jednak samostatně, jednak podle pokynů lékaře, kontroluje kojení a dohlíží na hygienu matek, které jsou s dětmi v ústavu, a připravuje výživu pro uměle živené kojence. Ve zdravotnických střediscích se účastní lékařského vyšetřování dětí a poskytuje pod vedením lékaře ošetření a rady o životosprávě. Při návštěvní službě v rodinách a ve školách soustavně sleduje zdravotní stav dětí a vliv prostředí na jejich vývoj, dozírá na dodržování hygienických pravidel a na dodržování individuálních lékařových rad; provádí potřebné zákroky ošetřovatelské, vyhledává a zjišťuje zdravotnické závady a stará se o jejich odstranění. Na všech úsecích své práce se stará o duševní vývoj dětí a o jejich hygienickou výchovu. Provádí lidovýchovu ve svém oboru, účastní se výchovy zdravotnického dorostu a zdravotnického výzkumu.
§ 4.
Porodní asistentka pečuje o ženy s hlediska mateřství. V lůžkových ústavech a zařízeních poskytuje pomoc při porodu pod vedením lékaře a ošetřuje matky po