dnes je 2.12.2023

Input:

77/1968 Sb., Ústavní zákon o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky

č. 77/1968 Zb.
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 24. června 1968
o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky
Vycházejíc z práva českého a slovenského národa na sebeurčení, ze zásady jejich rovnoprávnosti a ve snaze umožnit federativní uspořádání Československé socialistické republiky na základě dohody ústavní politické reprezentace obou národů,
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:
§ 1
(1) K přijetí ústavního zákona upravujícího státoprávní vztahy mezi českým a slovenským národem je zapotřebí souhlasu nejméně tří pětin všech poslanců Národního shromáždění zvolených v českých krajích a nejméně tří pětin všech poslanců Národního shromáždění zvolených na Slovensku.
(2) O návrhu podle odstavce 1 hlasují poslanci zvolení v českých krajích a poslanci zvolení na Slovensku odděleně.
§ 2
Úkoly spojené s přípravou federativního uspořádání Československé socialistické republiky plní Česká národní rada a Slovenská národní rada. Toto ustanovení se nedotýká ústavního postavení Národního shromáždění, Slovenské národní rady a vlády.
§ 3
(1) Česká národní rada se zřizuje jako prozatímní orgán ústavní politické reprezentace českého národa. Česká národní rada působí až do ustavení českého národního státního orgánu, který bude zvolen ve všeobecných volbách.
(2) Úkolem České národní rady je vyjadřovat národní politické stanovisko k uspořádání vztahů českého a slovenského národa a zajišťovat přípravné práce spojené s ustavením českého národního státního orgánu. Má právo předkládat Národnímu shromáždění iniciativní návrhy v souvislosti s federativním uspořádáním Československé socialistické republiky.
§ 4
(1) Počet členů České národní rady určí Národní shromáždění.
(2) Českou národní radu volí Národní shromáždění na návrh Národní fronty z poslanců Národního shromáždění zvolených v českých krajích a z význačných představitelů veřejného života českého národa, kteří nejsou poslanci Národního shromáždění.
§ 5
(1) Ustavující schůzi České národní rady svolá do 14 dnů ode dne její volby předseda Národního shromáždění a řídí ji do zvolení předsedy České národní rady.
(2) Česká národní rada upraví usnesením svou vnitřní organizaci, zejména způsob zřízení svých orgánů a pravidla svého jednání.
§ 6
K plnění úkolů vyplývajících z tohoto ústavního zákona může Slovenská národní rada na návrh Slovenské národní fronty rozšířit počet svých členů o význačné představitele veřejného života slovenského národa, kteří nejsou poslanci Slovenské národní rady.
§ 7
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem, kdy byl schválen Národním shromážděním.
 
Svoboda v. r.
Smrkovský v. r.
Ing. Černík v. r.