dnes je 25.7.2024

Input:

78/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků, platné do 19.6.1966

č. 78/1945 Zb.
[zrušené č. 36/1966 Zb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 19. září 1945
o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
(1) Každý podnikatel jest povinen postarati se o opatření peněžních prostředků k udržení provozu svého hospodářského podniku. K této povinnosti náleží také zajištění těchto peněžních prostředků.
(2) Podnikatelem podle odstavce 1 jest osoba fysická či právnická nebo sdružení těchto osob, na jejíž účet se podnik provozuje anebo se má provozovati.
§ 2.
(1) Po dobu jednoho roku od počátku účinnosti tohoto dekretu jsou za účelem opatření peněžních prostředků k udržení provozu hospodářských podniků povinni poskytnouti v mezích svých hospodářských možností potřebné peněžité zápůjčky:
a) společnostem s ručením obmezeným jejich společníci v poměru svých

kmenových vkladů;
b) akciovým společnostem, komanditním společnostem na akcie a těžířstvům

jejich akcionář či těžař, vlastnící alespoň 25% akciového kapitálu či kuksů;
c) hospodářským podnikům s výjimkou těch, které jsou označeny shora pod písm. b), ta akciová společnost, komanditní společnost na akcie, společnost s ručením obmezeným nebo to těžířstvo nebo společenstvo, které má na podniku alespoň 25%ní účast na kapitálu nebo na zisku.
(2) Ministr financí může povoliti úlevy od povinnosti uvedené v odstavci 1 v dohodě s ministrem, do jehož působnosti podnik patří.
§ 3.
Na plnění povinností uložených v §§ 1 a 2 dozírají orgány určené ministrem financí. Každý, koho tato povinnost postihuje, jest povinen tento dozor umožnit, podporovat a při něm spolupůsobit.
§ 4.
(1) Pokud nelze opatřiti peněžní prostředky k udržení provozu hospodářských podniků podle ustanovení §§ 1 a 2 nebo prostředky k obnovení provozu hospodářských podniků, zmocňuje se ministr financí, aby v dohodě s ministrem, do jehož působnosti podnik patří, převzal státní záruku na úvěry s jejich příslušenstvím, které peněžní ústav či sdružení těchto ústavů poskytne:
a) k opatření peněžních prostředků hospodářským podnikům, jsoucím v národní správě podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945, č. 5 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů;
b) k opatření peněžních prostředků na výplatu mezd a služebních platů, na nákup surovin a materiálu hospodářským podnikům vůbec;
c) k převedení podniků z válečného hospodářství na hospodářství mírové;
d) podnikům nebo podnikatelům postiženým válkou nebo okupací za účelem uvedení podniků do provozu.
(2) Záruční listiny a doložky vydané podle předcházejícího odstavce jsou osvobozeny od poplatků.
(3) Zaručený úvěr uvolňuje podle potřeby ministr financí.
(4) Podniky požívající zaručeného úvěru podléhají státnímu dozoru, jejž provádějí orgány určené ministrem financí, bez újmy dozoru podle jiných platných ustanovení. Nejvyšší účetní kontrolní úřad vykonává v těchto podnicích dozor podle zákona ze dne 20. března 1919, č. 175 Sb., o zřízení a působnosti nejvyššího účetního kontrolního