dnes je 26.5.2024

Input:

78/1947 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání dvoukorun

č. 78/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 21. května 1947
o ražbě a vydání dvoukorun.
Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, stanovím:
§ 1
(1) Drobné mince československé měny po 2,- Kčs se razí ze spěže (bronzu) niklové, smíšené v poměru 20 dílů niklu s 80 díly mědi. Z kilogramu mincovního kovu se razí 166,6 kusů dvoukorun. Průměr dvoukoruny jest 23,5 mm. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze i čistosti 10/1000.
(2) Na líci dvoukoruny jest státní znak republiky Československé, kolem něho nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ v jedné řádce a letopočet ražby.
(3) Na rubu dvoukoruny jest obraz Jánošíka v dobovém kroji. Vpravo vedle hlavy jest označení hodnoty „2“. Na křížení řemenů jest značka autorova „W“.
(4) Okraj mince jest rýhovaný; po obou stranách jest plochá obruba.
§ 2
Dvoukoruny počne Národní banka Československá vydávati u svého hlavního ústavu v Praze a u oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě, jakož i u všech svých filiálek dnem uveřejnění této vyhlášky.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Dolanský v. r.
 
Obrázek mince je v částce 39/1947 Sb. zákonů na straně 446.