dnes je 22.6.2024

Input:

78/1948 Sb., Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva

č. 78/1948 Zb.
[zrušené nepriamo č. 93/1951 Zb.]
ZÁKON
ze dne 7. dubna 1948,
jím se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 248 Sb., o úpravě svátkového práva, se mění a doplňuje takto:
1. § 1 zní:
„Státně uznávanými svátky jsou: Nový rok (1. leden), Sv. tří králů (6. leden), Velký pátek, pondělí velikonoční, Nanebevstoupení Páně, pondělí svatodušní, Božího Těla, Sv. apoštolů Petra a Pavla (29. červen), Nanebevzetí Panny Marie (15. srpen), Všech Svatých (1. listopad), Neposkvrněného Počet Panny Marie (8. prosinec), Hod Boží vánoční (25. prosinec) a druhý svátek vánoční (26. prosinec)“.
2. § 3, odst. 3, věta první zní:
„Po dobu, kdy toho vyžadují hospodářské zájmy státu a jejíž konec stanoví vláda nařízením, neplatí ustanovení o nedělích pro tyto státně uznané svátky a památné dny republiky Československé, připadnou-li na všední den: Sv. tří králů, Velký pátek, Nanebevstoupení Páně, Božího Těla, Sv. apoštolů Petra a Pavla, Nanebevzetí Panny Marie, Neposkvrněného Početí Panny Marie, 7. března a 28. září.“
3. V § 4 se připojuje jako nový odstavec 4 ustanovení tohoto znění:
„(4) Náhrada za ušlý výdělek podle odstavce 1 se neposkytuje rovněž těm zaměstnancům, kteří bez dostatečného důvodu nebo omluvy zameškali pracovní směnu (nebo její část), konanou v rámci platných předpisů v některých ze dnů, uvedených v §§ 1 a 2, když připadnou na jiný den než v neděli.“
4. § 5, odst. 1 zní:
„(1) Domáckým dělníkům a jim na roveň postaveným domáckým živnostníkům a zprostředkovatelům domácké práce přísluší za každý den, uvedený v §- 1 a 2, pokud připadne na jiný den než na neděli, 1 % z pracovní odměny, dosažené v posledních bezprostředně předcházejících 4 kalendářních měsících.“
Čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři vnitra a sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Nosek v. r. Erban v. r.