dnes je 21.7.2024

Input:

78/1951 Sb., Vládní nařízení o trestní pravomoci místních národních výborů, platné do 31.12.1957

č. 78/1951 Zb.
[zrušené č. 65/1957 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. října 1951
o trestní pravomoci místních národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7 odst. 2 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním (trestní řád správní):
§ 1.
Místní národní výbory stíhají v první stolici přestupky uvedené v těchto ustanoveních trestního zákona správního č. 88/1950 Sb.:
§ 55 (polní a lesní pych),
§ 57 (ochrana myslivosti),
§ 58 (ochrana rybářství),
§ 59 (ochrana ptactva a zvířat užitečných pro zemědělství),
§ 60 (ochrana zvířat proti týrání),
§ 93 (nesplnění oznamovací povinnosti),
§ 96 (poškozování veřejných vyhlášek),
§ 122 (ochrana vyučování),
§ 129 (ochrana veřejných zábav) a
§ 136 (překročení uzavírací hodiny).
§ 2.
(1) Trestní pravomoc místních národních výborů vykonává tříčlenná trestní komise.
(2) Pro výkon trestní pravomoci místních národních výborů platí ustanovení trestního řádu správního. Místní národní výbory však nesmějí činit opatření podle §§ 12 až 20 trestního řádu správního (o zadržení osoby, vazbě, jiných omezení a domovní a osobní prohlídce).
§ 3.
(1) Při výkonu trestní pravomoci nesmějí místní národní výbory ukládat tresty podle § 12 odst. 3 a §§ 21 a 23 trestního zákona správního (vyslovení vyšší výměry trestu, propadnutí jmění a zákazu pobytu).
(2) Jsou-li zákonné podmínky pro uložení trestů podle ustanovení uvedených v odstavci 1, provede trestní řízení v první stolici okresní národní výbor.
§ 4.
(1) Dosavadní trestní pravomoc místních národních výborů zaniká (§ 91 trestního řádu správního).
(2) Přestupky, o nichž bylo řízení zahájeno před účinností tohoto nařízení, projednají národní výbory příslušné podle dosavadních předpisů.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.