dnes je 21.7.2024

Input:

78/1953 Zb., Nariadenie o novej organizácii povereníctev

78/1953 Zb.
Vládne nariadenie
zo dňa 11. septembra 1953
o novej organizácii povereníctev.*)
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:
§ 1.
Zriaďuje sa Povereníctvo miestneho hospodárstva, ktoré plní doterajšie úlohy Povereníctva vnútra v odbore miestneho hospodárstva a výstavby obcí.
§ 2.
Povereníctvo stavebného priemyslu a Povereníctvo stavebných hmôt sa slučujú na Povereníctvo stavebníctva.
§ 3.
Povereníctvo školstva a osvety sa mení na Povereníctvo školstva.
§ 4.
(1) Zrušujú sa Slovenský výbor pre veci umenia a Slovenský rozhlasový výbor.
(2) Zriaďuje sa Povereníctvo kultúry, na ktoré prechádzajú najmä doterajšie úlohy Slovenského výboru pre veci umenia, ako aj doterajšie úlohy Povereníctva školstva a osvety na poli osvety.
§ 5.
Podrobné vymedzenie úloh jednotlivých povereníctev v súvislosti s presunmi pôsobnosti, vykonávanými podľa tohto nariadenia, vykoná vláda.
§ 6.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.