dnes je 8.12.2023

Input:

78/1960 Sb., Vládní vyhláška o rozpočtovém řádu národních výborů, platné do 31.12.1965

č. 78/1960 Zb.
[zrušené č. 90/1965 Zb.]
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 10. června 1960
o rozpočtovém řádu národních výborů
Opatření k zvýšení pravomoci a odpovědnosti národních výborů přijatá na zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa konaném ve dnech 7. a 8. dubna 1960 znamenají další zásadní krok k prohlubování socialistické demokracie. Národní výbory jako zastupitelské orgány lidu spojují v sobě povahu státního orgánu a současně široké společenské organizace. V dalším vývoji budou národní výbory stále více rozvíjet své charakteristické rysy nejmasovější společenské organizace a zesilovat svou úlohu organizátorů lidových mas při uskutečňování hospodářské a kulturní výstavby. Otázky hospodářské a kulturní výstavby národní výbory řeší a přijatá opatření provádějí za nejširší účasti pracujících. Proto se výrazně zvyšuje úloha plén a rad národních výborů a velký význam pro rozvíjení nových forem a metod práce nabývají komise národních výborů vybavené rozhodovací pravomocí. Posiluje se dále úloha a odpovědnost poslanců národních výborů při uskutečňování přijatých usnesení. Takovým způsobem mají národní výbory rozvíjet a upevňovat socialistickou státnost ve směru budoucí komunistické samosprávy.
V tomto duchu je třeba prohloubit i finanční plánování a finanční hospodaření národních výborů.
Národní výbory spojují ve své činnosti plnění úkolů celostátních, vyjádřených ve státním pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství a ve státním rozpočtu, s uspokojováním zvláštních potřeb svého území, řídíce se zásadou, že zájmy všeho lidu jsou nadřazeny zájmům dílčím a místním. Národní výbory využívají tak financí jako jednotícího nástroje k zabezpečování souladu mezi místními a celospolečenskými zájmy.
Základním zdrojem finančních prostředků je socialistická výroba. Národní výbory mají zabezpečovat pomocí finančních plánů a rozpočtů rozvoj výroby a služeb pro obyvatelstvo ve svých obvodech působnosti jako základ dalšího nepřetržitého vzestupu hmotné a kulturní úrovně pracujících a dalšího komplexního rozvoje obcí, měst, celých okresů a celých krajů.
Finanční plány a rozpočty napomáhají národním výborům a jimi řízeným organizacím k výchově pracujících, aby uvědoměle pečovali o stálý komplexní rozvoj obcí, měst, celých okresů a celých krajů a o stálé rozmnožování a ochranu národního bohatství. Národní výbory mají sestavovat, schvalovat a plnit své plány a rozpočty za přímé účasti občanů. Mají využívat plánů a rozpočtů k prohlubování socialistické demokracie a k vytváření předpokladů k stále širšímu uplatnění iniciativy a aktivity pracujícího lidu při uskutečňování úkolů rozvoje vyspělé socialistické společnosti.
Národní výbory využívají plánů a rozpočtů jako základny k rozvoji soutěže národních výborů. Ve spolupráci s orgány a organizacemi Revolučního odborového hnutí rozvíjejí socialistické formy práce, socialistickou soutěž k překračování úkolů plánu a rozpočtu a vytvářejí podmínky a předpoklady k dalšímu prohlubování socialistických výrobních vztahů.
Aby národní výbory své úkoly na úseku finančního hospodaření úspěšně plnily, vydává vláda tento rozpočtový řád