dnes je 25.2.2024

Input:

78/1961 Sb., Vyhláška ministra financí o změně úpravy finančního hospodaření některých hospodářských organizací, platné do 31.12.1966

č. 78/1961 Zb.
[zrušené č. 100/1966 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 12. července 1961
o změně úpravy finančního hospodaření některých hospodářských organizací
Ke zvýšení efektivnosti prémiových fondů a zjednodušení administrativy v souvislosti se zavedením úhrady prémiových fondů ze zisku na základě usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 14. července 1960 provádí ministr financí podle § 11 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, po projednání s ústředními úřady a vybranými podniky dílčí úpravu vyhlášky č. 123/1960 Sb.
§ 1
Na podniky, jejichž prémiový fond (limit prémiového fondu) se tvoří ze zisku, jakož i na orgány, pokud jsou těmto podnikům nadřízeny, se nevztahují ustanovení §§ 19, 20, 23, 24, 25, 28, 33 a 52 vyhlášky ministra financí č. 123/1960 Sb., o finančních zdrojích některých hospodářských organizací státního socialistického sektoru a o úhradě jejich ztrát, nýbrž místo nich odpovídající ustanovení této vyhlášky.1)
§ 2
(1) Po schválení státního rozpočtu vládou stanoví vedoucí podnik podnikům tvořícím hospodářskou jednotku se zřetelem k jejich návrhům výši ročního plánovaného odvodu ze zisku. Tento plánovaný odvod musí být v souladu s úkolem odvodu zisku stanoveným vládou, s dlouhodobými podíly, jakož i s příslušnými částkami prémiového fondu (limitu prémiového fondu) a pojistného nemocenského pojištění připadajícího na tento fond.
(2) Má-li podnik stanoven podíl z přírůstku zisku, upraví se výše jeho plánovaného odvodu ze zisku na běžný rok podle hospodářského výsledku, který byl schválen při závěrečném hodnocení výsledků jeho hospodaření za předcházející rok; plánovaný odvod se upraví o rozdíl mezi skutečným a očekávaným hospodářským výsledkem předcházejícího roku. O uvedený rozdíl se plán odvodu ze zisku, je-li skutečný výsledek nižší než očekávaný, sníží, a je-li skutečný výsledek vyšší než očekávaný, zvýší. Podnik, který proti dosavadnímu plánu plán přírůstku zisku nemění nebo jej snižuje, provede jen uvedenou úpravu stanoveného odvodu ze zisku. Sníží-li však zároveň plánovaný prémiový fond (limit prémiového fondu) nebo plánované pojistné nemocenského pojištění připadající na tento fond, zvýší o rozdíl vyplývající z tohoto snížení plánovaný odvod ze zisku. Podnik, který proti dosavadnímu plánu plán přírůstku zisku zvyšuje, ještě upravený odvod ze zisku zvýší, a to tak, aby plánovaný odvod se rovnal částce zbývající z plánované tvorby zisku po odpočtu příslušného podílu z přírůstku zisku, prémiového fondu (limitu prémiového fondu) a pojistného nemocenského pojištění na tento fond připadajícího. Úpravy se provedou do tří dnů po schválení výsledků finančního hospodaření.
(3) Zvýší-li podnik v jiném případě než uvedeném v odstavci 2 proti dosavadnímu plánu plán přírůstku zisku, zvýší zároveň plán odvodu ze zisku, a to tak, aby se odvod rovnal částce zbývající z plánované tvorby zisku po odpočtu příslušného podílu podniku z přírůstku zisku, prémiového fondu