dnes je 9.12.2023

Input:

78/1967 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady

78/1967 Zb.
[zrušené č. 70/1969 Zb.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 21. júla 1967
o Komisii ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Komisia ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady (ďalej len „komisia“) je kontrolným orgánom Slovenskej národnej rady a oblastným orgánom Ústrednej komisie ľudovej kontroly.
§ 2
(1) Komisia plní úlohy kontroly v štátnych orgánoch a socialistických organizáciách na Slovensku v rozsahu určenom Slovenskou národnou radou a úlohy, splnenie ktorých si od nej v rámci úloh uložených Národným zhromaždením a vládou vyžiada Ústredná komisia ľudovej kontroly.
(2) Komisia zodpovedá za svoju činnosť Slovenskej národnej rade a za splnenie úloh, ktoré si od nej vyžiada Ústredná komisia ľudovej kontroly, tiež tejto komisii.
§ 3
(1) Komisia pri plnení svojich úloh kontroluje najmä
a) plnenie zákonov a ostatných právnych predpisov, uznesení Národného zhromaždenia, vlády, Slovenskej národnej rady a jej Predsedníctva,
b) účinnosť riadiacej práce štátnych orgánov a socialistických organizácií pri riešení problémov rozvoja národného hospodárstva a kultúry,
c) účinnosť práce ostatných kontrolných orgánov,
d) stav a úroveň vybavovania sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich v štátnych orgánoch a socialistických organizáciách.
(2) Pri kontrole plnenia zákonov a ostatných právnych predpisov, uznesení Národného zhromaždenia, vlády, Slovenskej národnej rady a jej Predsedníctva, komisia preveruje včasnosť a úplnosť plnenia daných úloh a dáva podnety na zmenu tých právnych predpisov a uznesení, ktoré už nezodpovedajú potrebám ďalšieho rozvoja socialistickej spoločnosti.
(3) Kontrolná pôsobnosť komisie sa nevzťahuje na sudcovskú a prokurátorskú činnosť.
§ 4
(1) Komisia plní svoje úlohy v úzkej súčinnosti s povereníkmi a ostatnými komisiami Slovenskej národnej rady, oblastnými orgánmi a organizáciami pracujúcich na Slovensku. Na základe skúseností z kontrolnej činnosti navrhuje Slovenskej národnej rade a jej Predsedníctvu vykonanie kontrol v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva, kultúry a štátnej správy.
(2) Komisia pracuje za najširšej účasti pracujúcich a plne využíva vo svojej činnosti ich poznatky a skúsenosti.
§ 5
(1) Pri plnení svojich úloh sa komisia spravuje uzneseniami a smernicami Slovenskej národnej rady a jej Predsedníctva; pri plnení úloh vyžadovaných Ústrednou komisiou ľudovej kontroly spravuje sa tiež jej pokynmi a metodickými smernicami.
(2) Komisia podáva zprávy o svojej činnosti Slovenskej národnej rade a jej Predsedníctvu a o plnení úloh, ktoré si od nej vyžiadala Ústredná komisia ľudovej kontroly, tiež tejto komisii.
§ 6
(1) Komisia je oprávnená na plnenie úloh uložených Slovenskou národnou radou alebo vyžadovaných Ústrednou komisiou ľudovej kontroly vyžadovať súčinnosť ostatných komisií ľudovej kontroly na Slovensku a dávať im za tým účelom pokyny; súčinnosť závodných komisií ľudovej kontroly je komisia oprávnená vyžadovať po prerokovaní so Slovenskou odborovou radou.
(2) Komisia sa podieľa na metodickom riadení kontrolnej činnosti komisií ľudovej kontroly