dnes je 9.12.2023

Input:

78/1970 Zb., Nařízení Vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti

78/1970 Zb.
[zrušené č. 82/1982 Zb.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
z 1. júla 1970,
ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa čl. 144 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii a § 13 ods. 3 zákona č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti:
§ 1
Postavenie Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti (ďalej len „komisia“) je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky,*) povolaným riešiť otázky týkajúce sa udeľovania vedeckých hodností.
§ 2
Úlohy komisie
Komisia plní tieto hlavné úlohy:
a) koordinuje a riadi činnosť orgánov pôsobiacich pri udeľovaní vedeckých hodností, pričom sa stará najmä o zabezpečenie náročnosti a jednotnosti pri posudzovaní predpokladov udeľovania vedeckých hodností;
b) na základe sledovania činnosti týchto orgánov a zhodnocovania tým získaných skúseností stará sa o zdokonaľovanie spôsobu udeľovania vedeckých hodností;
c) sústavným sledovaním a dozorom zabezpečuje zachovávanie príslušných právnych predpisov a na základe opravného prostriedku, v odôvodnených prípadoch aj z vlastného podnetu zruší rozhodnutie orgánu, ktoré je s nimi v rozpore;
d) po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky, Slovenskou akadémiou vied, Ministerstvom výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky a so zúčastnenými ústrednými orgánmi vydáva podrobné predpisy na vykonanie zákona č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti;
e) úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky, so Slovenskou akadémiou vied a Ministerstvom výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky;
f) v záujme zachovania zásadnej zhody podmienok a postupu pri udeľovaní vedeckých hodností, najmä pri tvorbe podrobných predpisov a stanovení zásad svojej riadiacej činnosti úzko spolupracuje s Českou komisiou pre vedecké hodnosti.
§ 3
Plán činnosti komisie
Komisia rozvíja svoju činnosť na základe ročného plánu činnosti, ktorý jej predseda predkladá vláde na vedomie.
Pôsobnosť komisie a spôsob jej výkonu
§ 4
Pôsobnosť komisie, jej rozhodovaciu právomoc a jej vzťah k orgánom činným vo veci udeľovania vedeckých hodností vymedzuje zákon č. 53/1964 Zb. a predpisy podľa neho vydané.
§ 5
(1) O odvolaniach alebo námietkach a o iniciatívnych návrhoch komisie na zrušenie rozhodnutia orgánu rozhoduje prezídium alebo plénum spravidla na základe referátu, podaného členom komisie, ktorého prípravou, zdôvodnením a prednesením návrhu v prezídiu alebo v pléne komisie poveril predseda alebo vedecký sekretár.
(2) Pred rozhodnutím si komisia vyžiada stanovisko orgánu, ktorý rozhodol, v prípade námietok proti udeleniu hodnosti aj dizertanta. Môže si tiež vyžiadať posudok Ministerstva školstva alebo Predsedníctva Slovenskej akadémie vied.
(3) O odvolaní alebo o námietkach rozhodne komisia