dnes je 21.7.2024

Input:

79/1952 Sb., Zákon o živnostenské dani, platné do 31.12.1961

č. 79/1952 Zb.
[zrušené č. 145/1961 Zb.]
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o živnostenské dani.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Daňová povinnost.
§ 1.
Kdo a jak platí daň.
(1) Daň platí fysické osoby, které provozují jakoukoli živnost (řemeslo, obchod, hostinství, povoznictví a j.).
(2) Daň se platí pevnými částkami podle druhu živností a podle počtu zaměstnaných osob.
§ 2.
Sazba daně.
(1) Daň se vybírá podle této tabulky:
 
Druh živnosti
Pracuje-li v podniku
Za každého dalšího
zaměstnance
(včetně učňů)
se připočítá
Kčs
poplatník
sám
s 1 zaměstnancem nebo učněm
s 2 zaměstnanci (včetně učňů)
s 3 zaměstnanci (včetně učňů)
 
činí daň ročně Kčs
 
Řemeslné živnosti
 
 
 
 
 
I. třídy
4000
8000
15000
23000
10000
Řemeslné živnosti
 
 
 
 
 
II. třídy
6000
12000
22000
34000
14000
Hostinství
8000
16000
30000
48000
20000
Povoznictví s koňskými potahy
10000
20000
35000
55000
25000
Autodoprava
12000
25000
45000
70000
30000
Obchodní činnost
12000
25000
45000
70000
30000
(2) Seznam řemeslných živností I. a II. třídy vydá vláda.
(3) Provozuje-li tatáž osoba více živností, platí daň z každé živnosti zvlášť.
(4) K osobám činným v živnosti se nepočítají poplatníkova manželka (manžel), družka (druh), nezletilé děti a nezletilí vnuci a osvojenci.
§ 3.
Úleva v daňové povinnosti.
Okresní národní výbory mohou přestárlým nebo prokázaně invalidním poplatníkům, kteří v živnosti pracují sami, povolit částečné nebo úplné osvobození od daně.
Kontrola a placení daně.
§ 4.
Hlášení o daňové povinnosti.
(1) Poplatník je povinen podat každoročně do 30. června a do 31. prosince hlášení o daňové povinnosti okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu bydlí.
(2) Nepodá-li poplatník hlášení včas, může mu být daň zvýšena až o 10 %.
(3) Poplatník podléhá kontrole okresních a krajských národních výborů, které na místě prověřují podle skutečností rozhodných pro daň včasnost, správnost, úplnost odvodu daně a daňových hlášení.
§ 5.
Splatnost daně.
(1) Poplatník je povinen platit daň dopředu čtvrtletně, a to za prvé čtvrtletí do 15. února, za druhé čtvrtletí do 15. května, za třetí čtvrtletí do 15. srpna a za čtvrté čtvrtletí do 15. listopadu.
(2) Nezaplatí-li poplatník splatnou daň včas, je povinen zaplatit za každý den prodlení penále ve výši 0,1 % dlužné částky.
§ 6.
Promlčení.
(1) Vybrání daně se promlčuje po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž daň byla splatná.
(2) Je-li proveden úkon k předepsání nebo vymáhání daně, běží promlčecí lhůta znovu od konce kalendářního roku, ve kterém byl poplatník o tomto úkonu zpraven.
Závěrečná ustanovení.
§ 7.
Zmocnění.
(1) Vláda může osvobodit od daně některé druhy dani podrobené činnosti.
(2) Ministerstvo financí:
a) může osvobodit určité poplatníky od daně;
b) může učinit opatření, kterým se zamezují nesrovnalosti a tvrdosti, jež by mohly vzniknout z provádění tohoto zákona;
c) se zmocňuje, aby upravilo řízení ve věcech této daně;
d) vydá předpisy potřebné k provedení tohoto zákona.
§ 8.
Účinnost a provedení.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede jej ministr financí.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.