dnes je 7.12.2023

Input:

79/1953 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích

č. 79/1953 Zb.
[zrušené nepriamo č. 56/1963 Zb.]
ZÁKON
ze dne 16. září 1953,
kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon č. 130/1948 Sb., o národních umělcích, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 odst. 1 nahrazují se slova „umělce české nebo slovenské národnosti“ slovy „československého občana“.
2. § 3 zní:
„(1) Vláda může národnímu umělci uděliti doživotní čestný důchod.
(2) Vláda může uděliti pozůstalému manželu po národním umělci nebo jeho nezaopatřeným dětem, po případě za okolností zvláštního zřetele hodných i jiným osobám, které o něho pečovaly a zasloužily se o příznivé podmínky jeho tvůrčí činnosti, zaopatřovací plat.
(3) Doživotní čestný důchod může vláda národnímu umělci vyměřiti tak, aby zahrnoval také plat nebo důchod, který mu přísluší z pracovního poměru.
(4) Důchod a zaopatřovací platy podle předchozích odstavců se nepokládají za důchody, po případě zaopatřovací platy ve smyslu předpisů o hromadění několika platů.“
Čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej předseda vlády.
 
Zápotocký v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.