dnes je 21.4.2024

Input:

79/1957 Sb., Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon), platné do 31.12.1994

č. 79/1957 Zb.
[zrušené č. 70/1998 Z.z.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1957
o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny
(elektrisační zákon).
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl prvý
Úvodní ustanovení
§ 1
Rozvoj výroby a rozvodu elektřiny a jejího užívání je jedním ze základních předpokladů k dosažení vyšší technické úrovně výroby a tím i rozvoje celého národního hospodářství a růstu hmotné a kulturní úrovně obyvatelstva. Plánovitý rozvoj národního hospodářství vyžaduje zabezpečení stálého dostatečného předstihu rozvoje energetické základny před rozvojem ostatních odvětví národního hospodářství. K dosažení těchto cílů a k zajištění dostatku energie, zejména elektrické, pro uspokojení potřeb národního hospodářství je třeba urychlit výstavbu energetických děl, hospodárně jich využívat a pečovat o plynulou a kvalitní dodávku elektřiny a o její hospodárnou spotřebu.
§ 2
Energetická díla
(1) Energetickými díly pro výrobu nebo rozvod elektřiny (dále jen „energetická díla“) se v tomto zákoně rozumějí:
a) výrobny elektřiny,
b) zařízení pro rozvod elektřiny (§ 3) nebo jejich části, pokud slouží nebo jsou určeny k dodávce elektřiny více odběratelům (dále jen „zařízení pro veřejný rozvod elektřiny“) a
c) elektrické přípojky (§ 4) s příslušenstvím.
(2) Za energetická díla podle předchozího odstavce se nepovažují:
a) drobná zařízení pro výrobu elektřiny, která mají pro zásobování širšího okruhu spotřebitelů elektřinou vzhledem ke své malé výkonnosti nepatrný hospodářský význam,
b) elektrická zařízení, která jsou připojena na elektrickou přípojku a slouží nebo jsou určena k odběru elektřiny (dále jen „odběrná elektrická zařízení“),
c) elektrická zařízení slaboproudá a
d) telekomunikační zařízení jakéhokoliv napětí.
§ 3
Zařízení pro rozvod elektřiny
Zařízením pro rozvod elektřiny se rozumí zařízení pro přenos, přeměnu a rozvádění elektřiny, jako stanice (transformovny, spínací stanice a měnírny) a elektrická vedení.
§ 4
Elektrické přípojky
Elektrickou přípojkou se rozumí elektrické vedení, které odbočuje od zařízení pro veřejný rozvod elektřiny směrem k odběrateli a slouží nebo je určeno k připojení odběrných elektrických zařízení.
Oddíl druhý
Zřizování a provozování energetických děl a některých jiných zařízení pro rozvod elektřiny
§ 5
Zřizování a provozování energetických děl energetickými podniky
Energetická díla zřizují a provozují, pokud tento zákon nestanoví jinak, organisace v působnosti ministerstva energetiky (dále jen „energetické podniky“).
§ 6
Zřizování a provozování energetických děl jinými organisacemi
(1) Energetická díla, která nejsou v den, kdy tento zákon nabude účinnosti, ve správě energetických podniků (dále jen „závodní energetická díla“), budou nadále provozovat dosavadní provozovatelé, pokud pro organisace socialistického sektoru nestanoví ministerstvo energetiky v dohodě s příslušným ústředním úřadem nebo orgánem něco jiného a pokud se na tato díla nevztahují ustanovení § 35 odst. 1 tohoto zákona.
(2) Jiné organisace než energetické podniky mohou nově zřizovat nebo podstatně rozšiřovat energetická díla a