dnes je 8.12.2023

Input:

79/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o úplatě za postoupení výkonu práva myslivosti, platné do 31.5.1988

č. 79/1963 Zb.
[zrušené č. 99/1993 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 5. října 1963
o úplatě za postoupení výkonu práva myslivosti
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se Státní plánovací komisí stanoví podle § 44 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti (dále jen „zákon“) a podle § 5 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:
§ 1
Za postoupení výkonu práva myslivosti v honitbách se platí počínajíc rokem 1963 úplata podle této vyhlášky.
§ 2
(1) Pro výši úplaty jsou rozhodující jakostní třídy (§ 13 odst. 3 zákona), do nichž byla honitba zařazena podle druhů zvěře, které se v ní vyskytují.
(2) Výše úplaty se vypočítává tím způsobem, že se počet ha, na nichž se vyskytuje jednotlivý druh zvěře, násobí částkou, která se pro jednotlivé druhy zvěře a jakostní třídy honitby stanoví takto:
 
Druh zvěře
Jakostní třída
 
I
II
III
IV
 
Kčs
zajíc - les
1, 40
1, 10
0, 60
0, 20
zajíc - pole
1, 90
1, 60
1, -
0, 30
bažant v bažantnici i mimo bažantnici
2, 70
1, 10
0, 60
0, 20
jelen
1, 40
1, -
0, 70
0, 40
daněk 0,
80
0, 70
0, 60
0, 50
muflon
1, 30
1, -
0, 80
0, 60
srnčí
1, 30
1, -
0, 80
0, 60
Součet těchto násobků tvoří celkovou úplatu za postoupení výkonu práva myslivosti. V honitbách, kde se chová společně několik druhů spárkaté zvěře (jelení, dančí a mufloní), stanoví se úplata pouze za druh, který je určen jakostní třídou jako hlavní1) ; je-li stanovena jakostní třída také pro srnčí zvěř, platí se úplata i za tuto zvěř.
§ 3
(1) Výše úplaty vypočtené podle § 2 se zvyšuje
a) za každý ha lesa o 0, 05 Kčs v honitbách, v nichž podle plánu mysliveckého hospodaření je loven tetřev nebo tetřívek, a o 0, 25 Kčs v honitbách, v nichž se pravidelně vyskytuje a je loveno prase divoké,
b) za každý ha vodní plochy o 0, 20 Kčs v honitbách, ve kterých se vyskytuje vodní zvěř,
c) o 50 % částky, kterou obdrží uživatel honitby za přenechání mimořádného povolení k odstřelu medvěda zahraničnímu lovci, a to v tom roce, ve kterém byl medvěd odstřelen.
(2) Při nadměrných škodách na zvěři způsobených vlky v honitbách v obvodu Východoslovenského krajského národního výboru, může okresní národní výbor k odůvodněné žádosti uživatelů honiteb a po projednání s okresním výborem Československého mysliveckého svazu a socialistickou organizací, která postoupila v honitbě výkon práva myslivosti, snížit sazby stanovené v § 2 pro jednotlivé druhy zvěře a jakostní třídy na dobu trvání smlouvy o postoupení výkonu práva myslivosti až o 60 %.
§ 4
(1) Roční úplata je splatná do 1 měsíce od schválení smlouvy o postoupení výkonu práva myslivosti okresním národním výborem (§ 16 odst. 1 zákona) a za další léta vždy nejpozději do 1. února běžného roku.
(2) Úhrada za honební pozemky, které byly začleněny do jiné honitby (§ 12 zákona), je splatná do 1 měsíce po jejich začlenění a v dalších létech vždy do 1. března běžného roku.
§ 5
Vyhláška č. 99/1954 Ú. v., o nájemném za honitby se zrušuje.
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr: