dnes je 7.12.2023

Input:

79/1966 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o kulturní spolupráci

č. 79/1966 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze 14. září 1966
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o kulturní spolupráci
Dne 22. ledna 1966 byla ve Varšavě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o kulturní spolupráci.
Podle svého článku 16 vstoupila Dohoda v platnost 9. července 1966.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o kulturní spolupráci
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Polské lidové republiky
usilujíce o další prohlubování a upevňování bratrských vztahů mezi národy obou sousedících zemí, založených na zásadách proletářského internacionalismu,
vedeny snahou napomáhat rozvoji socialistické výstavby a kulturní revoluce v obou zemích, jakož i dalšímu všestrannému rozvoji spolupráce socialistických států a upevnění jejich ideové jednoty v duchu zásad marxismu leninismu,
přesvědčeny, že jednou z nejúčinnějších cest vedoucí k tomuto cíli je další soustavné a plánovité prohlubování všestranné kulturní spolupráce,
rozhodly se uzavřít dohodu o kulturní spolupráci a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé socialistické republiky
Oskara Jeleňa,
mimořádného a zplnomocněného velvyslance,
vláda Polské lidové republiky
Adama Rapackého,
ministra zahraničních věcí,

kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobrém pořádku a náležité formě, se dohodly takto:
Článek 1
Smluvní strany budou podporovat a plánovitě rozvíjet dosavadní kulturní spolupráci, zejména v oblasti školství, vědy, umění, filmu, rozhlasu, televize, tisku a tělesné výchovy, jakož i uplatňovat vyšší formy této spolupráce jako je přímý styk a výměna zkušeností mezi příslušnými orgány, organizacemi a institucemi smluvních stran, kooperace a specializace, přičemž se zvláště bude přihlížet k otázkám, které vyplývají z mnohostranné vědecké, kulturní a hospodářské spolupráce socialistických zemí.
Článek 2
Kulturní spolupráce mezi smluvními stranami s bude uskutečňovat zejména:
1. výměnou pracovníků z oblasti vědy, kultury, umění, školství, tisku a tělesné výchovy, dále umělců, uměleckých souborů, novinářů a sportovců;
2. přijímáním občanů druhé smluvní strany na studia, stáže nebo praxi ve vědeckovýzkumných ústavech, na vysokých školách nebo na školách odborných, jakož i k přednáškám a konsultacím;
3. výměnou příslušných materiálů, dokumentace a vzájemnými informacemi o aktuálních otázkách týkajících se vědy, umění, školství, tisku, rozhlasu, televize, filmu, tělesné výchovy a sportu, jakož i o hlavních akcích a dlouhodobých plánech pro tyto obory;
4. výměnou a rozšiřováním vědeckých, literárních a uměleckých prací, publikací, jejich překládáním a vydáváním a také uváděním uměleckých děl druhé smluvní strany;
5. výměnou filmů, pořadů a materiálů pro rozhlas a televizi, notových materiálů a zvukových záznamů, pořádáním filmových a divadelních představení a