dnes je 9.12.2023

Input:

79/1969 Zb., Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmenách v organizácii vysokých škôl

79/1969 Zb.
VLÁDNE NARIADENIE
Slovenskej socialistickej republiky
zo 6.júna 1969
o zmenách v organizácii vysokých škôl
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 32 ods. 2 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:
§ 1
Na Univerzite Komenského v Bratislave sa zriaďuje ďalšia Lekárska fakulta so sídlom v Martine.
§ 2
Na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave sa zriaďuje z Fakulty odvetvových ekonomík
a)  Obchodná fakulta a
b)  Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví.
§ 3
Na Vysokej škole technickej v Košiciach sa zriaďuje Elektrotechnická fakulta.
§ 4
Na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre sa zriaďuje Mechanizačná fakulta.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Dr. Colotka v. r.