dnes je 20.4.2024

Input:

8/1947 Sb., Vládní nařízení o soupisu československého majetku na Zakarpatské Ukrajině

č. 8/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. ledna 1947
o soupisu československého majetku na Zakarpatské Ukrajině.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 24. srpna 1945, č. 60 Sb., o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945:
§ 1.
Pro přípravu odškodnění podle Protokolu ke smlouvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1946, č. 186 Sb. z roku 1946, je přihlásiti k povinnému soupisu nemovitý majetek (též práva spojená s držbou nemovitostí a příslušenství) na území Zakarpatské Ukrajiny, patří-li
a) osobě, která podala opční prohlášení pro československé státní občanství podle vládního nařízení ze dne 24. srpna 1945, č. 61 Sb., o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945, pokud toto prohlášení nebylo pravoplatně zamítnuto (dále jen optant);
b)  osobě české nebo slovenské národnosti, která v důsledku nepřátelské
okupace opustila území Zakarpatské Ukrajiny;
c) právnické osobě, kterou vzhledem k národnostnímu složení statutárních orgánů z doby před okupací je třeba považovati za českou nebo slovenskou.
§ 2.
(1) Zároveň se sepisuje i jinak majetek na území Zakarpatské Ukrajiny, patřící osobám uvedeným v § 1, zejména majetek výdělečný, úsporné vklady, cenné papíry a pohledávky splatné v Zakarpatské Ukrajině a vůbec všechny majetkové předměty a práva, zanechané v Zakarpatské Ukrajině.
(2) Pro přípravu případného odškodnění mohou přihlásiti k soupisu nemovitý nebo jinaký majetek na Zakarpatské Ukrajině též jiní českoslovenští státní občané, jakož i jiné právnické osoby a soubory osob a majetkové podstaty se sídlem na území Československé republiky, než jsou uvedeny v § 1.
§ 3.
Majetek se přihlašuje podle stavu ke dni 30. ledna 1946.
§ 4.
(1) Přihláška k soupisu se podává u ministerstva vnitra.
(2) Přihláška nemovitého majetku podrobeného povinnému soupisu (§ 1) musí býti podána nejpozději do dne, který stanoví ministerstvo vnitra vyhláškou v Úředním listě republiky Československé, jinak k ní nebude přihlíženo. V téže lhůtě je přihlásiti k soupisu i majetek ostatní (§ 2). Optanti, kteří ve lhůtě přihlašovací budou ještě na území Zakarpatské Ukrajiny, mohou však přihlášku podati do jednoho měsíce po přesídlení ze Zakarpatské Ukrajiny do Československé republiky.
§ 5.
(1) Přihláška k soupisu se podává trojmo na tiskopisech, jejichž vzor stanoví ministerstvo vnitra vyhláškou v Úředním listě republiky Československé.
(2) Přihláška má obsahovati zejména
a) osobní údaje strany, údaje o její národnosti, státním občanství, bydlišti, po případě dřívějším bydlišti na Zakarpatské Ukrajině, o dni, kdy strana opustila území Zakarpatské Ukrajiny a za jakých okolnosti se tak stalo,
b) popis nemovitého majetku zanechaného na Zakarpatské Ukrajině a jeho příslušenství (zejména údaje o katastrálním území, čísle knihovní vložky, druhu budov, roku