dnes je 26.5.2024

Input:

8/1951 Sb., Vládní nařízení o ochraně proti rozšiřování nebo zavlečení škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu, platné do 31.12.1958

č. 8/1951 Zb.
[zrušené č. 1/1959 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. února 1951
o ochraně proti rozšiřování nebo zavlečení škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 26 odst. 2 zákona č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rostlinné výroby:
§ 1.
Opatřením na ochranu proti rozšiřování nebo zavlečení škůdců rostlin (dále jen „škůdci“) při dovozu, průvozu a vývozu podléhají podle tohoto nařízení všechny rostliny a jejich obaly.
§ 2.
(1) Za škůdce se pro účely tohoto nařízení (karantenní škůdce) prohlašují:
a) kalifornský červec - San José (Aspidiotus perniciosus),
b) mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata),
c) révokaz (Phylloxera vastatrix),
d) přástevník americký (Hyphantria cunea),
e) sítňatka řepová (Piesma quadrata),
f) mol řepný (Phtorimea ocelatella),
g) mol bramborový (Phtorimea operculella),
h) háďátko bramborové (Heterodera rostochiensis),
ch) středozemní moucha (Ceratitis capitata),
i) rakovina brambor (Synchytrium endobioticum),
j) septoriosa - pásmo lnu (Phlyctaena linicola),
k) brazilský mravenec (Iridomyrmex humilis).
(2) Ministerstvo zemědělství může vyhláškou ve Sbírce zákonů seznam těchto škůdců doplnit.
(3) Rostlinami podle tohoto nařízení se rozumějí nejen celé rostliny, nýbrž i jejich části, semena, sadba, sazenice, cibule, odnože, rouby, řízky a plody, i když jsou určeny k účelům vyživovacím, krmným nebo průmyslovým.
§ 3.
(1) Dovážené rostliny musí být opatřeny rostlinolékařským (fytopathologickým) osvědčením země původu, v němž je příslušným veřejným orgánem potvrzeno, že rostliny jsou prosty škůdců.
(2) Nestanoví-li se dále v tomto nařízení jinak, musí být dovážené rostliny podrobeny rostlinolékařské prohlídce, která se provede v místech určených nařízením ministra zemědělství.
§ 4.
Rostlinolékařskou prohlídku provádějí příslušné okresní národní výbory odbornými orgány (dále jen „kontrolní orgány“).
§ 5.
(1) Dováženou zásilku rostlin hlásí neprodleně dopravní podnik nebo poštovní úřad, po případě celnice, příslušnému okresnímu národnímu výboru.
(2) Zásilky rostlin odvážné bez rostlinolékařského osvědčení, anebo u nichž je pochybnost o správnosti údajů rostlinolékařského osvědčení, podléhají zostřené rostlinolékařské prohlídce.
(3) Zásilky rostlin opatřené rostlinolékařským osvědčením států, se kterými Československá republika má dohodu o ochraně rostlin, nepodléhají při dovozu zásadně rostlinolékařské prohlídce.
§ 6.
Zásilky dovážených, provážených nebo vyvážených rostlin musí být dopravovány buď v plombovaných a podle povahy zboží řádně uzavřených a nepoškozených vozech, anebo v plombovaných nových a nepoškozených obalech.
§ 7.
Nejsou-li u provážené zásilky rostlin splněny podmínky § 6, jsou dopravní podnik nebo poštovní úřad, po případě celnice, povinny hlásit neprodleně tuto závadu příslušnému okresnímu národnímu výboru za účelem provedení rostlinolékařské prohlídky.
§ 8.
(1) Kontrolní orgán sepíše o výsledku rostlinolékařské prohlídky protokol, který spolupodepíše celní orgán. Podle výsledku prohlídky poznamená kontrolní orgán na přepravním